Väg E45 mellan Vänersborg och Frändefors

Arkeologisk utredning steg 1

Kulturlandskapet har fått i uppdrag att för Trafikverkets räkning utföra en arkeologisk utredning steg 1 inför ombyggnation av väg E45 till mötesfri landsväg mellan Vänersborg och Frändefors i Vänersborgs kommun. Uppdraget utförs genom inventering i fält av föreslagna vägkorriodorer, samt en kultur– och naturgeografisk analys av ett större omland. Inventeringarna utfördes under oktober 2017.

Utredningsområdets landskapshistoria har analyserats med hjälp av kultur- och naturgeografisk metodik. För att avgränsa ytor som varit lämpliga för bosättning gjordes en våthetsanalys. Inventeringsområdet har inventerats i syfte att identifiera eventuella kulturhistoriska lämningar, fornlämningar och miljöer. Möjliga/troliga lägen för fornlämningar som ej är synliga ovan mark har identifierats. Det gjordes också en särskilt riktad inventering efter hällristningar.

Den geografiska analysen visar att utredningsområdet troligen kan bedömas som ett randområde under större delen av förhistorisk och historisk tid. Förekomst av stensättningar och fynd av skafthålsyxor visar att området varit bebott, men frånvaron av gravfält och äldre ortnamnsindikationer tyder på att bosättningen fluktuerat.

Vid inventeringen framkom tio lämningar. Dessa utgörs av två fornlämningar i form av en stensättning och en lägenhetsbebyggelse. I anslutning till lägenhetsbebyggelsen framkom fem röjningsrösen vilka tillsammans utgör ett bevakningsobjekt. Ett röjningsröse, en hägnad och en historisk husgrund är bedömda som övriga kulturhistoriska lämningar.

Som en följd av besiktningen har två eventuella stensättningar (Frändefors 501:4 och 502:1) uppgraderats till fornlämningar, en skålgropsliknande bildning (Frändefors 579:1) har uppgraderats till hällristning (skålgropar) men bedöms fortsatt som övrig kulturhistorisk lämning, och en eventuell hällkista (Frändefors 76:2) bedöms som fornlämningsliknande bildning / ej kulturhistorisk lämning. Lägenhetsbebyggelsen (Frändefors 552:1) kvarstår som övrig kulturhistorisk lämning. Ytan för den husgrund och fossila åker som registrerats inom Skog & historia (id 1042348) utgörs i dag av exploaterad och planerad mark, och har rapporterats till FMIS som lägenhetsbebyggelse / uppgift om.

Utredningen har identifierat åtta ytor där åtgärder föreslås vid en utredning steg 2. Därutöver finns inom inventeringsområdet fornlämningar som bör bli föremål för förundersökning i ett eventuellt senare skede.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.