Skee 98:1, Strömstad kommun

Förundersökning av stenåldersboplats

Rabbalshede Kraft AB planerar att förbättra tillfartsvägen till vindkraftparken vid Femstenaberg. På fastigheten Elsängen 1:6 finns en underfart för E6 som behöver användas för att ta sig in i vindparksområdet. Förundersökningens syfte var att ge länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning.

Vid förundersökningen togs femton schakt upp. Totalt åtta schakt innehöll fynd. Dessa utgjordes huvudsakligen av slagen flinta. Bland annat framkom två tvärpilspetsar, ett mikrospån samt ett flertal stycken med tillhuggning. Två anläggningar i form av härdar framkom.

Inom undersökningsområdet är boplatsen borttagen, men i övriga delar kvarligger den med oförändrat skydd.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.