Kville 608:1 och 734:1, Tanums kommun

Schaktningsövervakning av ett gravfält och en boplats

Tanum kommun hade för avsikt att förlägga en ny vattenledning i befintligt men utökat schakt, vilket innebar att gravfältet Kville 608:1 samt boplatsen Kville 734:1 berördes. Schaktdjupet beräknades till 1,5 meter och schaktbredden till 2-4 meter. I det fall någon av fornlämningarna inte skulle kunna undvikas, skulle del av denna tas bort.

Fältarbetet ägde rum under perioden oktober 2019 till februari 2020. Vid schaktningen framkom två anläggningar, båda bedömda som härdar, och ett lager. De två anläggningarna daterades till 2301+/-40 BP, förromersk järnålder, respektive 120+/-45 BP, historisk tid.

Fynd framkom sparsamt i schaktet, med en viss koncentration till den västra delen. Två fragment av cylinderkärnor framkom, samt ett stycke med tillhuggning och ett ryggspån. I den västra delen framkom även delar av ett grovt keramikkärl. Den slagna flintan kan förmodligen dateras till mellanneolitikum, mot bakgrund av de fynd som kan knytas till cylinderspånteknik. Keramiken kan möjligen även den dateras till denna period. Det kan dock inte uteslutas att det rör sig om ett enkelt gravkärl från järnåldern.

Mot bakgrund av en kartering gjord på 1960-talet efterforskades gravfältets utbredning. Trots svåra besiktningsförhållanden kunde den något större utbredningen av gravfältet beläggas med tillräcklig säkerhet för att motivera en ändrad utbredning av Kville 608:1.

Båda fornlämningarna har fått en förändrad beskrivning i kulturmiljöregistret. Boplatsen, Kville 734:1, och gravfältet, Kville 608:1, kvarligger båda med oförändrat skydd. Det finns inget behov av ytterligare antikvariska åtgärder inom ramen för detta ärende.

För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten som lågupplöst pdf. Högupplöst version finns på Fornsök.

Analysrapporter