Tossene 962:1, Sotenäs kommun

Arkeologisk förundersökning av hällristning

Kulturlandskapet utförde 22-24 juni 2020 en förundersökning av hällristningen Tossene 962:1 (L1967:7566), inom fastigheten Valla 5:1 i Sotenäs kommun. Orsaken var att Hallindens Granit AB avser att utöka sin verksamhet vid ett befintligt stenbrott. Syftet med förundersökningen var att dokumentera fornlämningens utbredning, innehåll och komplexitet. Om det förekom mjukmark eller skrevor i berggrunden i hällristningens omedelbara närhet skulle dessa undersökas för att se om det fanns anläggningar eller fynd som kunde kopplas till hällristningen.

När hällristningen påträffades 2003 fanns det redan en cirka 35×20 meter stor och 3 meter hög dumphög med jordmassor från det aktiva stenbrottet direkt intill och väster om lokalen. Dumphögen gjorde att hällristningen inte säkert kunde avgränsas i väster. Dumphögen fanns kvar vid tillfället för den nu aktuella förundersökningen, dessutom hade en cirka 8 meter hög bullervall av jord och skrotsten tillkommit som täckte hällristningen.

Förundersökningen inleddes med att med hjälp av en större grävmaskin, och under arkeologisk övervakning, ta bort de påförda jordmassor som täckte hällen. Därefter användes en mindre grävmaskin, följt av tryckluft i kombination med sopkvast och vatten för att rengöra hällytan. En 144 m² stor hällyta rengjordes på detta sätt för att eftersöka hällristningar där den tidigare dumphögen legat.

Hällristningen påträffades cirka 8 meter SSO om den tidigare angivna markeringen. 2,4 meter nordväst om den kända ytan (yta A) påträffades dessutom en ny ristningsyta (yta B) bestående av 2 skepp och 1 skålgrop. Denna yta var år 2003 täckt med jordmassor. Den nyfunna hällristningen beskrevs och bilddokumenterades med frottage, kalkering på plast och fotograferades både före och efter markering med vit krita. Båda ristningsytorna mättes in med RTK-GPS, liksom den avsökta rengjorda hällen.

Det kunde konstateras att det inte förekom någon mjukmark eller skrevor i berggrunden i hällristningens omedelbara närhet. Den omgavs av en större, relativt jämn, hällyta. Därmed framkom inga anläggningar eller fynd som kunde kopplas till hällristningen. I dumpmassorna kunde dock noteras en relativt stor mängd vitpatinerad flinta med stora spån och kärnor typiska för den tidigmesolitiska Hensbackakulturen. Dumpmassorna bör komma från den åkermark som tidigare fanns i norr, där det aktuella stenbrottet är beläget idag.

Kulturlandskapet anser att hällristningen Tossene 962:1 blivit avgränsad och dess innehåll dokumenterat. Inga fortsatta åtgärder krävs.

För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall. Ansökan om ingrepp i fornlämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Andreas Toreld

Du kan ladda ner förundersökningsrapporten som lågupplöst pdf här.