Backa 1:5 m fl, Tanum kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning inom Backa 1:5 m fl samt besiktning av Naverstad 273:1

Tanums kommun avser att inom LIS-område 5/Backa pröva förhandsbesked för fyra tomter för enbostadshus. Tomterna omfattar sammantaget cirka 1 ha.

Utredningsområdet utgjordes av en den östra delen av ett krönläge samt ett östsluttande släntområde vid södra Bullaresjön. I omedelbar anslutning till utredningsområdet var Naverstad 273:1 belägen, i fornlämningsregistret beskriven som en grop omgiven av vall.

Totalt togs tretton schakt upp vid utredningen. Ett av dessa utgjordes av en avtorvning av en del av den östra vallen vid Naverstad 273:1. De övriga schakten förlades inom den östra delen av krönläget samt i slänten där det fanns naturliga avsatser. Fyra schakt förlades i kanten av utredningsområdets västra gräns, delvis utanför eftersom en tillfartsväg planeras i detta område och de platser som schakten förlades utgjordes av de bästa boplatslägena.

Efter rensning av Naverstad 273:1 kunde vi konstatera att den utgjordes av en avlång grop, cirka 2 x 5 meter stor, omgiven av vall cirka 2-3 meter bred. Djupet på gropen var cirka 0,9 meter och höjden på vallen 0,3-0,5 meter. Vid stick med jordsond känds stenar i vallen. Den del av vallen som ingick i utredningsområdet torvades av. I schaktet framträdde en tydlig stensatt vall. Total storlek på lämningen uppmättes till 10 x 8 meter i N-S riktning.

För att försöka tidsbestämma lämningen gjordes ett besök på platsen tillsammans med lokalhistoriker Bo Magnusson. Enligt Magnussons uppfattning kan den här typen av välkonstruerade jord- och stenvärn, utan förekomst av cement, dateras till 1800-talets första del. I norra Bohuslän konstruerades dessa främst i samband med krigen mellan 1808-1814. Före undersökning kan det dock inte uteslutas att det tillkommit senare.

Iakttagelsen i fornminnesregistret att anläggningen påminner om en gravhög är korrekt i den meningen att den är anlagd i krönläge och innehåller ansenliga mängder sten. Det kan inte uteslutas att de vid konstruerandet av värnet använt en hög, eller ett röse, som grund.

Mot bakgrund av ovanstående bedöms Naverstad 273:1 vara ett stridsvärn som kan antas vara anlagt före 1850 och därmed en fornlämning.

Kulturlandskapet rekommenderar att fornlämningen Naverstad 273:1 bevaras och att exploateringsplanerna anpassas med ett tillräckligt skyddsavstånd till lämningen. Om det inte är möjligt att genomföra exploateringen och upprätthålla skyddsområdet bör lämningen bli föremål för vidare antikvariska åtgärder i form av förundersökning alternativt arkeologisk undersökning.

I övrigt framkom inget av antikvariskt intresse under utredningen.

Kontaktperson: Stig Swedberg