Kareby-Ryr 1:1 m fl, Kareby och Solberga socken, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning steg 1 samt besiktning av kvarnlämningarna Solberga 232:1 och 233:1

Samgräv Recykling AB avser att utöka befintlig bergtäktsverksamhet samt anlägga deponi strax väster om befintlig täkt, samt anlägga en ny infartsväg. Kulturlandskapet har därför fått i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning steg 1 inom det berörda området, i syfte att identifiera tidigare okända fornlämningar inom exploateringsytorna. I uppdraget ingick även att fastslå antikvarisk status för kvarnlämningarna Solberga 232:1 och 233:1.

Det ursprungliga utredningsområdet omfattade dels utökad täkt, dels ny vägdragning. Detta kom att kompletteras med ett område för en alternativ vägsträckning söder om den tänkta vägen, eftersom det ursprungliga vägförslaget inte ansågs vara möjligt att genomföra utan att skada kulturmiljön vid Solberga 232:1 och 233:1. Dessutom utreddes ytterligare en justerad version av det södra vägalternativet.

Utredningsområdet utgörs av ett 56 hektar stort område huvudsakligen bestående av skogsmark. I den östra delen ligger den nuvarande bergtäkten. Naturcentrum AB har utfört en naturvärdesinventering i området. Till stora delar bedömdes naturvärdena som låga inom täktområdet med undantag för två ytor på den norra sidan av berget som utgörs av ädellövskog samt en fuktig blandlövskog.

Hela utredningsområdet inventerades och 1 fornlämning och 33 övriga kulturhistoriska lämningar identifierades. Därutöver upptäcktes 2 nya lämningar, en ränna och en dammvall, som bedömdes ingå i kvarnverksamheten vid Solberga 233:1. Därmed har Solberga 233:1 omregistrerats till ett småindustriområde. Arkivstudier visar att Solberga 233:1 och Solberga 232:1 tillkommit någon gång under 1700-talet. Antikvarisk status ändras till fornlämning.

De nyupptäckta övriga kulturhistoriska lämningarna utgörs av hägnadssystem, hägnader, husgrunder, fyndplatser, färdvägar, röjningsröse, ränna, dike, lägenhetsbebyggelse samt en övrig lämning. Särskilda arkivstudier har gjorts för lägenhetsbebyggelsen och husgrunderna.

Under inventeringen identifierades även åtta potentiella boplatslägen. Lägena har identifierats genom topografiskt läge och närhet till vatten. Boplatserna är belägna 50-75 meter över havet vilket innebär att eventuella strandbundna boplatser hör till tidigmesolitikum. Under utredningen gjordes också fynd av bearbetad flinta på två platser i form av fyra svallade flintor som eventuellt var slagna samt en skrapa och ett avslag.

Vid utredningen kunde det konstateras att det norra vägalternativet innebär en stor påverkan på kulturmiljön och berör såväl fornlämningar som flera övriga kulturhistoriska lämningar. Inom, och i anslutning till, det norra vägsträckningsförslaget ligger lämningarna Solberga 232:1 och 233:1 vars status ändrats till fornlämningar. Mot bakgrund av hur välbevarade fornlämningarna är, samt det höga upplevelsevärdet på kulturmiljön kring dem, anser Kulturlandskapet att väganslutning till täkten bör genomföras enligt det södra vägalternativet. De lämningar som är belägna längs denna sträcka bör undvikas vid anläggande av väg. Kulturlandskapet föreslår att de potentiella boplatslägena samt fyndplatserna utreds vid en arkeologisk utredning steg 2.

Kontaktperson: Stig Swedberg