Arkeologi

Verksamhet-Arkeologi

Inom ämnet arkeologi utför vi uppdrag som:

 • Inventeringar och förstudier (till exempel i anslutning till infrastrukturprojekt eller planärenden, exempelvis vindkraft)
 • Kulturmiljöutredningar
 • Arkeologiska utredningar (efter beslut av Länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen)
 • Arkeologiska förundersökningar (efter beslut av Länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen)
 • Arkeologiska undersökningar (efter beslut av Länsstyrelsen enligt Kulturmiljölagen)
 • Hällristningsdokumentationer och fornminnesvård (t ex uppmålning av hällristningar, vårdplaner, skyltning samt röjning av fornlämningsmiljöer)

Kontakt: Arkeolog Stig Swedberg

Alla lämningar efter forna tiders människor är kulturlämningar. De skyddas av hänsynsparagrafer inom Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt Skogsvårdslagen. En del av dessa lämningar är också fasta fornlämningar, och skyddas då dessutom av Kulturmiljölagen.

Uppdragsarkeologi

Då samhällsintressen kommer i konflikt med lagstiftningens skydd för fornlämningar måste någon form av undersökning göras. Kulturlandskapet arbetar med alla typer av uppdragsarkeologi – från förstudier, inventeringar och utredningar via förundersökningar till arkeologiska undersökningar. Kompetensen hos medlemmarna är bred, och vi har arbetat med alla tidsperioder, från äldsta stenålder till 1900-tal. Utöver sedvanlig arkeologi har Kulturlandskapet även särskild kompetens när det gäller att utföra bland annat hällristningsdokumentationer och stadsarkeologiska undersökningar.

En arkeologisk undersökning bekostas av den som vill ta ett område med fornlämningar i anspråk. Undersökningarna syftar till att i första hand skydda fornlämningarna. Om detta inte är möjligt, ska lämningarna dokumenteras på bästa sätt innan de tas bort, så att de kan utgöra en grund för framtida forskning.

Uppdragsarkeologi kan vara kostnadskrävande, varför vi arbetar med att hålla kostnaderna nere utan att sänka kvaliteten. Ett sätt för exploatören att sänka kostnaderna är att på ett tidigt stadie ta kontakt med oss för konsultation. På så sätt kan vi styra undan exploateringen från kända fornlämningar. Ju förr en kontakt tas, desto större är chansen att minimera ingrepp i fornlämningar, och därmed minska kostnaderna. Eftersom uppdragsarkeologi numera är en konkurrensutsatt verksamhet, har beställare möjlighet att begära av länsstyrelsen att de tar in anbud från olika undersökare.

Hällristningsdokumentationer

Kulturlandskapet har stor erfarenhet av att utföra inventeringar efter tidigare okända hällristningar. Trots det stora antalet kända hällristningar i Bohuslän påträffas ständigt nya ristningar. Av de sentida stenhuggarristningarna har ytterst få blivit registrerade. Vi utför bilddokumentationer av både förhistoriska hällristningar och stenhuggarristningar. Dokumentationen av ristningarna kan dessutom med fördel innefatta en arkeologisk/kulturhistorisk undersökning av den ristade hällens omgivning. Vi kan även utföra vård- och informationsinsatser vid de hällristningar som hålls tillgängliga för besökare.

Branschorganisation

Kulturlandskapet är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).

Arkitektur

Verksamhet-ArkitekturInom ämnet arkitektur utför vi uppdrag som:

 • Tävlingar (planering och genomförande av arkitekt- och markanvisningstävlingar)
 • Arkitektur- och platsanalyser (värdering och bedömning av planer och projekt)
 • Kvalitetsbedömningar (beskrivning och värdering av arkitektoniska kvaliteter i projekt och byggda miljöer)

Kontakt: Arkitekt Magnus Rönn

Arkitektur och bebyggelsehistoria
Den bebyggda miljön är en kunskapskälla med ett formspråk som ofta behöver tolkas för att göras läsbart.
Inom kunskapsfältet arkitektur och bebyggelsehistoria erbjuder Kulturlandskapet ett brett urval av tjänster riktade mot historien såväl som mot framtiden. Vi utför bebyggelsehistoriska inventeringar, karaktäriseringar av modernismens arkitektur och stadsbyggande, samt beskrivningar och analyser av utförda åtgärder. Vi kan även utföra förstudier i detaljplaneprogram och planeringsunderlag, och antikvariska kontroller av byggprojekt.
Inom Kulturlandskapet finns även specialkompetens för utveckling av underlag till kommunala arkitektur- och gestaltningsprogram, utvärderingar av byggd miljö, samt uppföljningar av arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt.

Konst

Verksamhet-KonstInom ämnet konst utför vi uppdrag som:

 • Gestaltning av offentliga miljöer (även på uppdrag av privata personer och företag)
 • Konstnärliga samarbetsprojekt (konst i samverkan med andra kunskapsfält)
 • Undervisning och handledning (konstnärlig praktik och skapande skola)
 • Konsultuppdrag för konstnärliga gestaltningsprojekt (privat- och offentlig miljö)

Kontakt: Konstnär Agneta Stening

Agneta har lång erfarenhet som utövande konstnär med arbeten för både utställningar och offentlig gestaltning. Hon har också erfarenhet av arbete som pedagog med barn och vuxna inom skulptur och stenbearbetning och som konstkonsult för privata näringslivet samt den offentliga sektorn.

Konst och konstupplevelser är underskattade i vårt samhälle. Med Kulturlandskapets breda kompetens inom konst, arkitektur, arkeologi och kulturhistoria kan vi med ett helhetsgrepp
delta i samtalet, utforma och utveckla de konstnärliga uttrycken i vår närmiljö tillika i samhällsplaneringen.

Samhällsplanering

Samhällplanering-BW-smallInom ämnet samhällsplaneringen utför vid uppdrag som:

 • Förstudier till infrastrukturprojekt (vindkraft, vägar m.m.)
 • Kunskapsunderlag till MKB (arkitektur, natur och kulturmiljö)
 • Kunskapsunderlag för bedömning av natur- och kulturmiljövärden i kommunal planering (översiktsplaner, detaljplaner)

Kontakt: Arkeolog Annika Östlund

Samhällsplanering
Kulturlandskapet ser alla sina verksamheter som en del av samhällsplaneringen. Vår uppgift är att ta fram underlag men också hjälpa till i processen från idé till färdigt projekt. Detta innefattar ofta såväl utredningar, samråds- som MKB-processer.

Vi har erfarenhet från detaljplanering, översiktsplanering och projektprocesser. Företagets breda kompetens och vårt stora nätverk är en tillgång i detta arbete. Vi har bland annat arbetat med vindkraftprojektering där vi utfört såväl förstudier, utredningar, samrådshandlingar, landskapsanalyser som miljökonsekvensbeskrivningar.

Kulturhistoria

Verksamhet-KulturhistoriaInom ämnet kulturhistoria utför vi uppdrag som:

 • Kulturmiljöutredningar (kunskapsunderlag i plan- och programprocesser)
 • Byggnadsantikvariska utredningar (från enskilda hus till grupper av bebyggelse)
 • Kulturhistoriska dokumentationer (av exempelvis kulturhistoriska och industrihistoriska miljöer)
 • Inventering och värdering av kulturhistoriska värden hos byggnader och miljöer

Kontakt: Arkeolog Stig Swedberg

Kulturhistoria
Kulturlandskapet arbetar för att bevara, förmedla, utveckla och förankra kulturhistorien. Vi har framför allt inriktat oss på att göra kulturhistoriska dokumentationer av materiella och immateriella lämningar knutna till stenindustrin, men åtar oss även andra typer av kulturhistoriska dokumentationer.

Kulturhistoria kan vara materiell – såväl industrier som torp, vadbockar som råoljemotorer. Det är skolan, dansbanan och biografen. Kulturhistoria kan också vara immateriell – berättelser, lekar, föreningar, möten mellan människor och de idéer som föds i mötet.

Skyddet av kulturhistorien är idag inte lika tydligt som skyddet av fornlämningarna. Det är upp till oss alla att se till att vår kulturhistoria inte förstörs, men det är inom samhällsplaneringen som de avgörande besluten fattas. En god miljö är ett av målen i samhällsplaneringen, men för att den verkligen ska bli god krävs aktsamhet om vår historia.

Litteratur och förlag

Verksamhet-LitteraturInom ämnet litteratur utför vi projekt som:

 • Berättarkvällar och författarsamtal
 • Förlagsverksamhet (främst våra egna rapporter men understundom även utgivning av ett begränsat antal titlar inom skönlitteratur och facklitteratur)
 • Lektörsuppdrag

Kontakt: Författare Ingegerd Johansson

Kulturlandskapets förlag har som mål att vara en motvikt mot den ytliga, kommersiella och snabbflytande kulturström som hotar att dränka såväl eftertanke som djupsinne. Kooperativet vill ge utrymme för andra röster, upplevelser och historier än de som i ögonblicket är i mediabelysning.

Kulturlandskapets förlags utgivning beslutas av kulturkooperativets medlemmar. All utgivning och publicering styrs av kooperativets gemensamma beslut men varje författare/skribent är själv ansvarig för sin text.

Kunskapsförmedling

Verksamhet-KunskapsförmedlingInom ämnet kunskapsförmedling utför vi uppdrag som:

 • Utbildningar (inom våra samtliga områden)
 • Utställningar (med teman inom kultur, natur, konst och kulturhistoria)

Kontakt: Författare & historiker Ingegerd Johansson

Kunskapsförmedling 
Kulturlandskapet arbetar med tillgänglighet, förmedling och pedagogik utifrån olika perspektiv och på flera sätt. Vi får genom våra uppdrag kunskap som är viktig att föra ut till allmänheten. Vi riktar oss till människor i alla åldrar, för att bidra till intresse och förståelse för natur, kultur och miljö, och för att visa hur man arbetar med att förvalta dessa värden i samhället.

Vi vill arbeta aktivt med att erbjuda en alternativ syn på förhistorien. Vi vill uppmuntra till kritiskt tänkande och ifrågasättande. Genom att fokusera på människor i ett underifrån- eller utifrånperspektiv vill vi diskutera exempelvis klass, kön, gender, barn, makt, sociala processer och kommunikation. Gemensamt för Kulturlandskapets medlemmar är en önskan att ifrågasätta samhälleliga normer, invanda “sanningar” och tankebanor. Genom att söka nya vinklar och ny kunskap vill vi få nya perspektiv på oss själva, historien och framtiden.

Kulturlandskapet erbjuder utbildningar och utställningar med teman inom kultur, natur, konst och kulturhistoria. Vi kan exempelvis erbjuda undervisning i stenbearbetning. Vi kan även hjälpa till vid uppbyggandet av interaktiva miljöer och framställa skyltmaterial.

Forskning

Verksamhet-Forskning

Kulturlandskapet bedriver egen initierad forskning såväl som forskning i samarbete med till exempel olika universitet och Riksantikvarieämbetet. Kulturlandskpet har också en stipendiefond.

Kontakt: Arkitekt Magnus Rönn

Forskningsverksamhet och egna projekt
Förutom kommersiella uppdrag arbetar Kulturlandskapet även med forskning och internt initierade projekt. Vilka inriktningar dessa projekt får beror på medlemmarnas intressen, nyfikenhet och fokus.

Projekten rör sig från mycket avgränsade områden som en enskild fornlämning eller inventering av en specifik art, till vida och övergripande studier. Gränsöverskridande projekt fångar upp industri- och kulturhistoria, arkitektur och konst i en enhet. Mötet kan bli konstnärligt, historiskt och politiskt.

Forskningsprojekt kan röra begränsade studier som analys av stenmaterialet från vattennära boplatser under mesolitikum, vilket projekt Foss 300 arbetar med. Ett flerårigt sektorsövergripande projekt med stöd från Riksantikvarieämbetet är Kulturmiljökompensationsprojektet.

Kulturlandskapets forskningsstipendium
Föreningen för Kulturlandskapets forskningstipendium delar ut ett forskningsstipendium på upp till 50 000 kr per år. Forskningsstipendiet går till vetenskapliga arbeten och/eller utforskande projekt inom arkeologi, arkitektur, konst, kultur, kulturhistoria samt ekologi och naturvård i vid mening.

Stipendiet kan tilldelas en eller flera sökanden. Ansökningar från personer verksamma vid Kulturlandskapet prioriteras vid bedömning av ansökningar. För vidare information läs här.