Arkeologisk utredning steg 1

Munkedals kommun, Västra Götalands län

Rabbalshede Kraft planerar att uppföra nio vindkraftverk inom vindpark Brattön Sälelund. Kulturlandskapet har därför fått i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning steg 1 inom planerad vindpark. Syftet med den arkeologiska utredningen är att ta reda på om fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berörs av det planerade arbetsföretaget.

Resultat

Lägenhetsbebyggelsen L1969:2262, torpet Siggeröd, belägen inom utredningsområdet, var registrerad sedan tidigare. Då belägg finns från före 1850 har antikvarisk bedömning ändrats från Möjlig fornlämning till Fornlämning.

En nyupptäckt fornlämning i form av en kolningsanläggning har registrerats, L2023:2860. Vidare har åtta övriga kulturhistoriska lämningar i form av hägnader, hägnadssystem och gränsmärken registrerats. Inägomarken till torpet Siggeröd har registrerats som område med fossil åkermark, L2023:2863, även den övrig kulturhistorisk lämning.

Förslag på vidare åtgärder

Torpet Siggeröd – bestående av lägenhetsbebyggelse L1969:2262 samt område med fossil åkermark L2023:2863 – besitter hög vetenskaplig potential. Torplämningar är ett knapphändigt beforskat område, där det vetenskapligt föreligger ett behov av mer kunskap.

Kulturlandskapet anser att det område med fossil åkermark (L2023:2863) som hör till torpet Siggeröd, bör omfattas av en arkeologisk utredning steg 2 för att fastslå om element inom ytan kan dateras till före 1850 och därmed erhålla fornlämningsstatus. Framför allt röjningsrösen har potential för datering med 14C, men även för analys av makrofossiler.

Kulturlandskapet anser att parklayouten bör justeras så att lämningarna vid Siggeröd – så väl lägenhetsbebyggelsen (L1969:2262) som området med fossil åkermark (L2023:2863) – kan kvarligga orörda. Om så inte är möjligt bör lämningarna undersökas.

Verksplats 7 bör justeras så att kolningsgropen (L2023:2860) kan kvarligga. Om så inte är möjligt bör den undersökas och dateras.

Om det är möjligt bör övriga delar av parklayouten justeras så att resterande övriga kulturhistoriska lämningar (hägnader och gränsmärken) kan kvarligga. Där så inte är möjligt bedöms utförd dokumentation som tillräcklig.

Lagstiftning

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Inom begreppet miljö i MB ryms även kulturmiljö. MB’s hänsynsregler ställer krav på att undvika skador på områden och miljöer som innehåller kulturvärden (MB kap 1). Även övriga kulturhistoriska lämningar omfattas av det generella skydd för kulturmiljön som ges i MB.

Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade enligt 14 kap 9 § brottsbalken. Ansökan om säkerställande av gränsmärken lämnas till Lantmäteriet.

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kan du ladda ner rapporten från utredningen som lågupplöst pdf.

Vindpark Brattön Sälelund är ett gammalt projekt; Rio Kulturkooperativ utförde utredningar avseende natur- och kulturmiljövärden i området 2006, 2009 och 2012. På Rio Kulturkooperativs hemsida kan du läsa mer om tidigare insatser.