Mollösund, Orust kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning

Mollösund 5:398

Kulturlandskapet har på uppdrag av Orust kommun utfört en arkeologisk utredning inom delar av fastigheten Mollösund 5:398, södra Tången/Fattiggården, inför en eventuell exploatering av platsen. Med tanke på den låga höjden över havet förväntades eventuella fornlämningar ligga inom tidsperioden yngre järnålder eller senare. Oavsett tidsperiod borde eventuella lämningar ha en tydlig relation till havet.

Utredningen genomfördes under november 2014 med inventering av området samt 13 sökschakt. Det historiska källmaterialet gör gällande att två gårdar har funnits i området. Inom utredningsytan förekommer omrörda lager och påförda massor. Troligtvis är dessa massor tillförda från annan plats i samband med beredande av landsväg och även traktorväg.

Genom utredningen kom två fornlämningar att registreras samt 17 övriga kulturhistoriska lämningar. Fornlämningarna utgjordes av  ett boplatsområde/aktivitetsyta. Platsen innehöll rester efter två eldstäder och ett område med fynd av slagen och svallad flinta, troligen en äldre strandkant. I en annan del av utredningsområdet framkom också en eldstad i samband med denna gjordes dock inga fynd. De övriga kulturhistoriska lämningar utgjordes främst av hägnader. Dessa kan förmodligen delvis knytas till  den by-/gårdstomt kunnat konstateras. Enligt fastighetsägaren är det ena uthuset från 1600-talet. Gården kan genom kartor beläggas till första hälften av 1800-talet. Boplatsområdet och den ensamliggande härden bedöms som fornlämningar. Bytomten och anläggningar hörande till denna, som husgrunder, stengärdesgårdar och odlingsrösen bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.

Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar från yngre järnålder samt dokumentation av by-/gårdstomt

Mollösund 43, 44 och 45

Orust kommun har ansökt om tillstånd att göra ingrepp i fornlämningarna Mollösund 43, 44 och 45. Med anledning av detta utförde Kulturlandskapet förundersökningar av dessa under 2015. Fornlämningarna är belägna nordost om Mollösunds samhälle och utgjordes av en härd (RAÄ 43), en boplats (RAÄ 44) samt en by-/gårdstomt (RAÄ 45).

I området för härden Mollösund 43 togs två ytor upp. Härden visade sig vara en kokgrop. Vidare framkom en härd- eller kokgropsrest samt två anläggningar som kan vara rester av kulturlager. Datering av två anläggningar visar på aktiviteter under folkvandringstid. RAÄ 43 bedöms som undersökt och borttagen.

Vid förundersökningen av Mollösund 44 togs åtta schakt togs upp. Framkomna anläggningar utgörs av fem härdar, en kokgrop samt en obestämd. Två kolprover har daterats till vendeltid. RAÄ 44 bedöms som fornlämning.

Dokumentationen av by-/gårdstomten RAÄ 45 (Fattiggården, tidigare Nedre Tången eller Nedergården) bestod i inmätningar av ingående objekt samt fotodokumentation. RAÄ 45 är markerad på kartor äldre än 1850, men bedöms som övrig kulturhistorisk lämning då tomten är bebodd.

Delvis inom ytan för RAÄ 44 har en gård legat som blivit utflyttad från Nedre Tången. Här återfinns grunden till vad som varit en jordkällare eller källarvind, RAÄ 46. I det fall exploateringsplanerna kvarstår bör fornlämningen RAÄ 44 bli föremål för en arkeologisk undersökning. Vad gäller RAÄ 43 gör Kulturlandskapet bedömningen att gjorda insatser är tillräckliga. Avseende by-/gårdstomten RAÄ 45 samt källargrunden RAÄ 46 gör Kulturlandskapet bedömningen att utförda dokumentationsinsatser är tillräckliga. Hänsyn bör dock visas gentemot dessa lämningar på så sätt att de kan kvarligga oskadade inom planområdet.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.