Komplettering av MKB för Vindpark Buråsen

Kulturlandskapet har utfört en komplettering av MKB för projekt Buråsen på uppdrag av Rabbalshede Kraft AB. Länsstyrelsen i Västra Götalands län hade begärt komplettering av inlämnad MKB avseende bland annat kulturmiljön och förslag på hänsynstagande. Dessutom önskade beställaren en kompletterande utredning av alternativa lokaliseringar av några av verksplatserna.

Komplettering och utredning genomfördes under maj 2014.Denna resulterade i att hänsynsavstånd till närliggande lämningar föreslogs. I några fall föreslogs också fysiskt skydd då avståndet mellan exploatering och objekt var sådant att skada i samband med sprängning inte kunde uteslutas.

Föreslagen infartsväg passerar nära intill en torplämning, Töftedal 104. Denna har vid grustäkt, vägbyggnation och ledningsdragning skadats. Projektet resulterade därför också i att en skadeanmälan inlämnades till FMIS.

Kontaktperson: Stig Swedberg