Ulmekärr 1:3, Tanums kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning

Kulturlandskapet utförde 2017 en arkeologisk utredning inom område för planerad bostadsbebygelse i Ulmekärr norr om Grebbestad i Tanums socken och kommun, Västra Götalands län.

Utredningsområdet bestod av både hällmark och skogbevuxna mjukmarksytor. Totalt 36 schakt togs upp inom utredningsområdet på lämpliga ytor. Flertalet av dessa var fynd- och anläggningstomma med lagerföljder bestående av morän eller mår på sand. I sex schakt framkom fynd av flinta, vilket har lett till att en boplats (KUL nr 21) och en fyndplats (KUL nr 22) har registrerats.

Utöver detta har ytterligare 20 lämningar mätts in. Dessa utgörs av en fornlämning i form av en stensättning (KUL nr 9), samt 19 övriga kulturhistoriska lämningar bestående av fem stengärdesgårdar, tre småindustriområden (stenbrott/granit), fem stenbrott (granit), ett jaktvärn, fyra röjningsrösen och ett gränsmärke.

För fornlämningarna (boplatsen KUL nr 21 samt stensättningen KUL nr 9) föreslås att dessa får kvarligga inom planområdet. Om detta inte är möjligt bör de förundersökas. För övriga kulturhistoriska lämningar föreslås att hänsyn tas på så sätt att de kan kvarligga inom planområdet. Kulturlandskapet förespråkar särskilt att småindustriområdet KUL nr 18 lämnas orört då detta har stora pedagogiska och kulturhistoriska värden. Däremot är småindustriområdet KUL nr 2 att betrakta som förstört och det saknar värden.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.