Fäxhult 1:33 m fl, Härryda kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning

Kulturlandskapet har fått i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning inom område för planerad deponi och återvinningsverksamhet inom fastigheterna Fäxhult 1:33, Fäxhult 1:3 samt Kärrsgärde 1:3, i Härryda socken och kommun. Syftet med utredningen var att identifiera eventuella kulturhistoriska lämningar, fornlämningar och miljöer.

Området inventerades under en dag i december 2016. Endast en lämning påträffades, en kolningsgrop. Studiet av historiska kartor och fornlämningsbilden tyder på att detta troligen ger en god bild av förhållandena. Området är beläget ovan högsta kustlinjen och inga särskilda boplatslägen finns inom området. Inget i de äldre kartorna tyder på annat än att skogsmarken varit allenarådande.

Vedartsanalys visar att kol från kolningsgropen kommer från gran. Resultatet av C14-dateringen ger en datering till 224 +/-45 BP. Kalibreringsresultatet är spretigt och lite svårtolkat, osäkerhetsfaktorn gör att det är teoretiskt möjligt att kolningsgropen använts någon gång mellan 1520 e Kr och nutid. Störst sannolikhet är det dock att den varit brukad någon gång mellan 1641 och 1802.

Kulturlandskapet föreslår inga vidare åtgärder, utan anser att dateringen av gropen tillsammans med övrig dokumentation är tillräcklig.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.