Tanums-Säm 1:14 m fl, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning steg 1

Kulturlandskapet har fått i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning steg 1 i ett område strax väster om Tanumshede. Utredningen omfattar arkivstudier, fältinventering, sammanställning och redovisning av kända kultur- och fornlämningar samt beskrivning av de kulturmiljövärden som finns i området.

Inom utredningsområdet fanns före utredningen 18 kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i form av gravar, hällristningar och en rest sten. Vid inventeringen framkom ytterligare

37 lämningar. Dessa utgörs av två lägenhetsbebyggelser, 16 hägnader i form av 15 stenmurar och 1 hägnadsvall, fyra gränsmärken, sju röjningsrösen, två mindre stenbrott, tre möjliga gravar i form av stensättningar, samt tre fyndplatser.

Lägenhetsbebyggelserna och hägnadsvallen bedöms som fornlämningar. Det samma gäller de flesta gravarna samt de tre hällristningslokalerna. Stensättningarna KUL 22, 26 och 27 bedöms som bevakningsobjekt då fornlämningsstatus inte är känd. Stensättningarna Tanum 605:2, 609:1-3 och

626:1 bedöms som bevakningsobjekt då status och/eller placering är oklar. Stenbrottslämningar, stenmurar, röjningsrösen, fyndplatser och gränsmärken bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar.

Kulturlandskapet föreslår att det företas sökschaktning med grävmaskin inom angivna ytor

inom utredningsområdet vid en arkeologisk utredning steg 2. Det fortsatta planarbetet bör i första hand utformas så att fornlämningar kan kvarligga ostörda. Om detta är inte är möjligt, föreslår Kulturlandskapet att rösen och stensättningar omfattas av en arkeologisk förundersökning. Även de två lägenhetsbebyggelserna samt hägnadsvallen bör undergå en arkeologisk förundersökning i det fall dessa berörs. Fornlämningsstatus för stensättningarna Tanum 605:2, 609:2 och KUL 22, 26 och 27 – samt för Tanum 609:1 och 3 och 626:1 placering – kan förslagsvis utredas i en steg 2 i det fall de berörs av fortsatt planverksamhet. Övriga kulturhistoriska lämningar är inte skyddade enligt Kulturmiljölagen, men har ett visst skydd genom Miljöbalkens hänsynsregler. Kulturlandskapet anser att det är önskvärt att hänsyn visas mot dessa lämningar i den fortsatta planprocessen.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen och genom Miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.