Tossene socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk förundersökning av boplats från stenålder och metalltid

I maj 2021 genomförde Kulturlandskapet en arkeologisk förundersökning av boplatsen L1967:7013 (Tossene 682:1) inom fastigheten Finntorp 2:238, Sotenäs kommun. Munkebergs Fastighets KB planerar för byggnation av verksamhetslokal med tillhörande parkering samt tillfartsväg i den södra delen av fastigheten. I den norra delen föreslås bostadsbyggnation. Centralt inom fastigheten planeras för odlingslotter, plats för aktivitet samt utgångspunkt för kringliggande vandringsleder och motionsspår.

Syftet med förundersökningen var att fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, utbredning, komplexitet och datering samt ta till vara på eventuella fornfynd. Om möjligt skulle fornlämningen undersökas och tas bort i sin helhet.

Arbetet genomfördes under tre arbetsdagar. Totalt öppnades 19 sökschakt med en total yta om cirka 880 kvadratmeter. Förundersökningsområdet bestod främst av åkermark. Vid schaktning visade sig den forntida markytan vara kraftigt påverkad av plöjning och endast de undre delarna av tre anläggningar framkom. Spritt över ytan och i schakten framkom artefakter av flinta, kvartsit och granit som delvis gick att datera typologiskt till mellanneolitikum. Den inte sällan svallade flintan, samt höjden över havet, visar att stenåldersboplatsen varit belägen vid strandkanten i en mindre havsvik. Två av anläggningarna daterades till förromersk järnålder respektive romersk järnålder/folkvandringstid och gick därmed att koppla till en senare användningsfas inom ytan.

Norr om L1967:7013 finns boplatsen L1967:7012. Troligen utgör de två lämningarna delar av en och samma boplats.

Kulturlandskapet anser att fornlämningen L1967:7013 i och med denna undersökning är undersökt och borttagen i sin helhet. Inget lagskydd enligt KML kvarstår.

Kontaktperson: Linda Wigert

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten från förundersökningen. En högupplöst version finns på Fornsök.