Strömstads kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk förundersökning inom del av Ånnerödsboplatsen, ett boplatsområde från mellanneolitikum med lämningar från metalltid

En privatperson planerar att bygga ett bostadshus inom fastigheten Ånneröd 1:14, Strömstads kommun. Tomten är belägen på en del av fornlämningen L1968:4251 (Skee 42:1), även känd som Ånnerödsboplatsen. Länsstyrelsen har därför givit Kulturlandskapet i uppdrag att utföra en arkeologisk förundersökning inom det aktuella området.

Tidigare undersökningar

Ånnerödsboplatsen är en välkänd boplats från mellanneolitikum. Delar av boplatsen är tidigare undersökta, varför kunskapen om den är förhållandevis god. Förundersökningsområdet är beläget inom den södra delen av fornlämningens preliminära utbredning.

År 1998 genomförde Bohusläns museum en förundersökning strax söder om fornlämningen, vilken har betydelse för den nu utförda förundersökningen. Denna del av Ånnerödsboplatsen bedömdes vara belägen i en strandzon. Då anläggningarna som framkom inte daterades är det emellertid svårt att uttala sig om dessa är mellanneolitiska.

Resultat

Fältarbetet utfördes under två dagar i september 2022. Tio schakt togs upp. Tre anläggningar påträffades, och sammanlagt 78 fynd, 79 av flinta och ett av skiffer bestående av en avbruten skifferspets. Kol från alla tre anläggningar har daterats. Resultaten visar att ingen av anläggningarna är från mellanneolitikum. Istället har två anläggningar daterats till äldre bronsålder, och en anläggning till järnålder, till tiden kring vår tideräknings början.

Utifrån resultaten från Bohusläns museums undersökning 1998 bedömdes det inför förundersökningen finnas två möjligheter:

1) Att det inom nu aktuellt förundersökningsområde eventuellt kunde finnas möjlighet att hitta fynd och anläggningar som är primärt deponerade och möjliga att beforska.

2) Alternativt att även detta område ingår i en ganska omfattande strandzon; förundersökningen skulle i ett sådant perspektiv möjligen kunna förtydliga detta skeende, och i bästa fall datera det.

För båda dessa möjligheter var det dock underförstått att de iakttagna lämningarna var mellanneolitiska och hörde samman med Ånnerödsboplatsen. Den skifferspets som framkom vid den nu aktuella förundersökningen kan dateras till mellanneolitikum, och är egentligen det enda resultatet från förundersökningen som säkert kan dateras till denna period.

14C-dateringarna visar istället på aktiviteter under äldre bronsålder samt under övergång förromersk-romersk järnålder. I det perspektivet framstår resultaten från Bohusläns museums förundersökning 1998 som än mer intressanta. Det är fullt tänkbart att de anläggningar och kulturlager som framkom då även de är från metalltid. De nu genomförda markkemianalyserna visade tydlig kulturpåverkan i form av fosfatackumulation, inom alla delar av den undersökta ytan. Detta antyder att mycket boplatsmaterial spridits över ytan. Det är rimligt att anta att det är aktiviteterna under metalltid som givit upphov till dessa fosfater.

Fornlämningen bedöms som undersökt och borttagen inom fastigheten Ånneröd 1:14. Inom resterande ytor kvarligger fornlämningen och har lagskydd. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten. Högupplöst rapport finns på Fornreg.

Analysrapporter