Hamburgsund 2019-03-19: Nog kunde man tänka sig att stenåldersmänniskorna funnit denna plats nedanför berget lämplig för en eller annan picknick. Solen strålade över platsen och arkeologerna från Kulturlandskapet denna vårdag då man tog sig en närmare titt på en misstänkt stenåldersboplats straks öster om återvinningen i Hamburgsund.

Utredningen skedde vid Ejgde i Hamburgsund på uppdrag av Länsstyrelsen i samband med att Tanums kommun avser att utveckla detaljplan för verksamheter i Hamburgsund. Inom rubricerade fastigheter finns en känd fyndplats som kan indikera en idag okänd fornlämning, RAÄ Kville 1419. Eftersom det finns en osäkerhet om den ska betraktas som fornlämning har Länsstyrelsen krävt att det ska utföras en arkeologisk utredning för att fastställa antikvarisk bedömning.