Skafteröd 2:3, Uddevalla kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Kulturlandskapet utförde i april 2017 en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på en fastighet i Skafteröd strax söder om Ljungskile i Uddevalla kommun. Exploateringen berörde en sedan tidigare känd stenåldsboplats (Ljung 184:1) och låg även i anslutning till ett gravfält (Ljung 36:1). Ett ledningsschakt samt ett kvadratiskt schakt (4×4 meter) till en avloppstank skulle tas upp och i dessa framkom det en härd och en kokgrop. Kokgropen innehöll keramik som kan dateras till äldre järnålder, troligen romersk järnålder. Spåren efter stenåldersboplatsen var dock få inom schaktet och endast ett fåtal flintbitar tillvaratogs i matjorden, samt även tre benbitar och en kvartskärna. Möjligen kan härden gå att knyta till det närliggande gravfältet men det skulle krävas en större arkeologisk insats för att klarlägga förhållandet.

Kontaktperson: Stig Swedberg