Fyndplats Hjälpesten – En tvärvetenskaplig studie av välbevarade bronsåldersfynd från ett bohuslänskt vattendrag

Bakgrund
Sedan 1987 har det tillvaratagits en stor mängd mycket välbevarade fynd från en bäckravin på gården Hjälpesten i Kville socken (RAÄ nr 998). Fynden har mestadels påträffats löst liggande på botten av bäcken (Träsvallälven), 2 meter under omgivande åkermark. Mest känt av fynden är en hornyxa som lämnades in till Bohusläns Museum, tillsammans med en mejsel av gåsben, samt några obearbetade horn och ben. Dessa fynd finns närmare beskrivna i Hans Kindgrens artikel ”Hornyxan från Hjälpesten, Kville” publicerad i Bohusläns årsbok 1989.

Fram till idag har tillvaratagits ca 200 välbevarade obrända ben, dessutom många artefakter av flinta och övrig bergart, keramik från stora förrådskrukor liksom fragment av deglar. Allt påträffat i bäckravinen inom en sträcka på ca 200 meter. Eftersom fynden påträffats löst liggande och kan ha eroderat fram ur olika lagerföljder är frågan huruvida allt material är samtida eller inte. Det kan också diskuterats hur fynden hamnade i bäcken som rinner genom en relativt bred och flack dalgång: är det frågan om våtmarksoffer, utkastlager från en närbelägen boplats eller kan man ha bott eller bedrivit vissa aktiviter i direkt anslutning till bäcken?

2015 skickades prover från fyra ben av häst, ko och får, samt ett huggspån av al, till CEDAD för 14C-analys. Analysen visade att alla benen kunde dateras till bronsålder och träspånet till slutet av senneolitikum.

Under 2016 erhöll Kulturlandskapet medel till projektet från Lennart J Hägglunds Stiftelse för Arkeologisk Forskning och Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond. Medlen har använts till osteologisk analys av samtliga tillvaratagna ben, ytterligare 14C-analyser, georadarundersökning, utökade inventeringar samt avsökning med metalldetektering längs bäckravinen. Projektet skall ses som en förstudie där dess slutsatser kommer att ligga till grund för en senare arkeologisk provgrävning av platsen.

Kontaktperson: Andreas Toreld