Strömstad kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk schaktningsövervakning inom boplatsområde

Under juni, augusti, oktober och november 2021 genomförde Kulturlandskapet en arkeologisk schaktningsövervakning inom Ånnerödsboplatsen, L1968:4251 (Skee 42:1). Delar av arbetet genomfördes i direkt anslutning till den kökkenmödding som finns på platsen.

Med anledning av att en ny elkabel skulle läggas genom boplatsområdet och dras intill kökkenmöddingen, fick Kulturlandskapet i uppdrag att övervaka arbetet. Efter diskussion beslutades det att en sträcka av ledningen skulle borras under de centrala delarna av boplatsen och kökkenmöddingen.

Den initiala delen av schaktningsövervakningen genomfördes i juni och gick ut på att övervaka arbetet med att ta upp schakt vid borrsträckans början och slut. Inga fynd eller anläggningar framkom inom schaktytorna. Vid detta arbetstillfälle uppmärksammades det att den fiberkabel som dragits genom den hittills ej undersökta delen av kökkenmöddingen medfört att denna skadats, och fynd i form av flinta samt brända och obrända fiskkotor kunde observeras i markytan.

Efter ett tekniskt problem som uppstått under arbetet med att borra under lämningen krävdes ytterligare schaktningsarbete. Under augusti respektive oktober togs därför ytterligare en yta upp, direkt söder om kökkenmöddingen. Här framkom rikliga mängder fynd av flinta, skiffer, keramik och brända djurben. I norr, närmast kökkenmöddingen, framkom även ett mörkt kulturlager som fortsatta utanför schaktväggen i riktning mot kökkenmöddingen.

Slutligen undersöktes under november ett smalt ledningsschakt som drogs mellan schaktet för den södra borrpunkten till den södra kanten av fornlämningen, längs med en väg. Enstaka fynd i form av flinta och skiffer framkom. Inga anläggningar påträffades.

Jord- och kolprover som samlades in har skickats till MAL och CEDAD för analys och datering.

Kontaktperson: Stig Swedberg

När rapporten är klar kommer du att kunna ladda ner den här.