Strömstad kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk schaktningsövervakning inom boplatsområde

Under juni, augusti, oktober och november 2021 genomförde Kulturlandskapet en arkeologisk schaktningsövervakning inom Ånnerödsboplatsen, L1968:4251 (Skee 42:1). Delar av arbetet genomfördes i direkt anslutning till den kökkenmödding som finns på platsen.

Med anledning av att en ny elkabel skulle läggas genom boplatsområdet och dras intill kökkenmöddingen, fick Kulturlandskapet i uppdrag att övervaka arbetet. Efter diskussion beslutades det att en sträcka av ledningen skulle borras under de centrala delarna av boplatsen och kökkenmöddingen.

Den initiala delen av schaktningsövervakningen genomfördes i juni och gick ut på att övervaka arbetet med att ta upp schakt vid borrsträckans början och slut. Inga fynd eller anläggningar framkom inom schaktytorna. Vid detta arbetstillfälle uppmärksammades det att den fiberkabel som dragits genom den hittills ej undersökta delen av kökkenmöddingen medfört att denna skadats, och fynd i form av flinta samt brända och obrända fiskkotor kunde observeras i markytan.

Efter ett tekniskt problem som uppstått under arbetet med att borra under lämningen krävdes ytterligare schaktningsarbete. Under augusti respektive oktober togs därför ytterligare en yta upp, direkt söder om kökkenmöddingen. Här framkom rikliga mängder fynd av flinta, skiffer, keramik och brända djurben. I norr, närmast kökkenmöddingen, framkom även ett mörkt kulturlager som fortsatta utanför schaktväggen i riktning mot kökkenmöddingen.

Slutligen undersöktes under november ett smalt ledningsschakt som drogs mellan schaktet för den södra borrpunkten till den södra kanten av fornlämningen, längs med en väg. Enstaka fynd i form av flinta och skiffer framkom. Inga anläggningar påträffades.

Analyserna visar att kulturlagret tillkommit under mellanneolitikum, cirka 3 000 – 2 600 f Kr. Kemiska analyser av lagret visar att det är järnhaltigt, möjligen på grund av rödockra, och att delar av detta järn anrikats under det egentliga kulturlagret.

Schaktningsövervakningen har endast till en mindre del berört orörda lager. Resultatet visar att såväl själva kökkenmöddningen, L2022:900, till stor del kvarligger men också att ej exploaterade delar av boplatsen i övrigt kan hysa värdefull information. Fornlämningsskydd kvarstår för hela fornlämningen förutom nu undersökta schakt.

Kökkenmöddingens utbredning direkt väster om schakten bedöms som svårt påverkat av de ledningar som lagts ner där. Eventuellt finns bevarade rester av lagret kvar väster om ledningsschakten. Nordost om schakt 5 och ost om L2022:900 är chansen för att kulturlagret har bevarats stor. Den nuvarande avgränsningen av kökkenmöddingen baseras på tidigare undersökningar och den synliga förhöjningen i markytan. Endast avgränsningen mot söder kan anses vara fastställd genom föreliggande undersökning. Vid eventuella framtida arbetsföretag i området bör hänsyn tas till att kulturlagret med stor sannolikhet är större än den nuvarande markeringen i Kulturmiljöregistret.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten. På Fornsök finns högupplöst version.

Analysrapporter