Kompletterande kulturmiljöutredning och naturvärdesinventering inom planerad vindpark

Kulturlandskapet utförde under mars och april 2020 en kompletterande kulturmiljöutredning och en kompletterande naturvärdesinventering inom den planerade vindparken Tormoseröd i Strömstads och Tanums kommuner, Västra Götalands län.  I uppdraget ingick även att kvalitetssäkra resultaten från de tidigare utredningar som utfördes av Rio Kulturkooperativ under 2010 och 2011. Läs mer om tidigare utförda uppdrag, samt beskrivningar av kultur- och naturmiljö i området här.

Kulturmiljöutredning

Inom det planerade vindparkområdet finns 32 kulturhistoriska lämningar. Av dessa bedöms sex som fornlämningar, en som möjlig fornlämning och 25 som övriga kulturhistoriska lämningar. Av dessa riskerar 20 lämningar att påverkas av byggföretaget. 

Fornlämningar och möjliga fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall. För fornlämningar bör ett generellt skyddsområde om 30 meter tillämpas. Om vägdragning och arbetsområden inte kan förläggas utanför respektive fornlämningsområde ska ansökan om ingrepp i fornlämning göras hos länsstyrelsen. Övriga kulturhistoriska lämningar berörs av hänsynsparagrafer i Miljöbalken. Generellt bör ett skyddsområde på 10 meter tillämpas för övriga kulturhistoriska lämningar.

Utmärkning av hänsynsobjekt ska göras av arkeolog innan anläggningsarbeten startas. Fysiska skydd ska placeras ut om det anses nödvändigt efter riskanalys. En generell synpunkt är att det är viktigt att inte placera material och dumpmassor på ett sådant sätt att det riskerar att rasa ner material utanför utredningsområdet.

Gränsmärken i aktuell gräns har endast noterats då de påträffats och ej särskilt eftersökts. Som generell hänsynsåtgärd föreslås ett skyddsområde på 1 meter runt de aktiva gränsmärkena, samt att märket markeras väl. Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade enligt 14 kap 9 § brottsbalken. Ansökan om säkerställande av gränsmärken lämnas till Lantmäteriet.

Naturvärdesinventering

Inventeringen är en komplettering till tidigare genomförda inventeringar av naturmiljön i området. Inventeringen har utförts enligt den svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI), SS 199000:2014, som en NVI på fältnivå med detaljeringsgraden medel och tilläggen naturvärdesklass 4.

Inventeringsområdet ligger på en större bergås cirka 10 kilometer från kusten och nordväst om Norra Bullaresjön. Större delen av inventeringsområdet utgörs av barrdominerade skogar. Inslaget av hällmarkstallskog är relativt stort. Skogen är i större delen av området påtagligt påverkad av skogsbruk. Inom och i anslutning till området finns flera våtmarker inventerade under våtmarksinventeringen. Norr om området finns ett större våtmarksområde, Ängsmyr-Sågemyrarna, med mycket högt naturvärde (klass 1). Söder om detta finns två våtmarksobjekt med höga naturvärden (klass 2) och två objekt med vissa naturvärden (klass 3).

Under inventeringen avgränsades två naturvärdesobjekt som bedömdes till naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och fyra objekt som bedömdes till naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). 16 värdeelement bestående av värdefulla träd noterades i området. Ett fåtal naturvårdsarter påträffades under inventeringen. De avgränsade naturvärdesobjekten är av positiv betydelse för den biologiska mångfalden och bör beaktas vid en exploatering i området.

Kontaktperson: Linda Wigert

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten från kulturmiljöutredningen. Kontakta Kulturlandskapet om du önskar en högupplöst version.

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten från naturvärdesinventeringen. Kontakta Kulturlandskapet om du önskar en högupplöst version.

Läs mer

Läs mer om tidigare utförda uppdrag och beskrivningar av kultur- och naturmiljö i området samt ladda ner tidigare rapporter här.