Arkeologisk utredning steg 1 inom planerad vindpark

Arise AB planerar att bygga åtta vindkraftverk på Skottfjället i Munkedals kommun. Sedan tidigare finns tillstånd för maximalt 13 vindkraftverk, i delvis annat utförande. Kulturlandskapet har därför fått i uppdrag av länsstyrelsen att utföra en arkeologisk utredning steg 1. Syftet var att ta reda på om ovan mark synliga fornlämningar berörs av planerat arbetsföretag, samt ge förslag på områden för utredningsgrävning. Dessutom skulle tidigare gjorda bedömningar av kända lämningar revideras i de fall lagstiftning eller praxis förändrats. Utredningsområdet är beläget på Skottfjället inom Bärfendals, Svarteborgs och Bros socknar i Lysekils och Munkedals kommuner, Västra Götalands län.

Utredningen utfördes i september och oktober 2020. Hela utredningsområdet har inventerats, med undantag för ett antal partier där det var antingen mycket blött, växte mycket tät ungskog, eller var mycket brant. Som underlag har använts tidigare gjorda inventeringar (2009 och 2013), den information som inhämtades från hembygdsföreningarna angående torpmiljöerna i samband med utredningen 2009, samt nya uppgifter från Stephan Larsson, Lysekil, beträffande stenåldersfynd på fjället.

Vid inventeringen har 132 lämningar besiktigats avseende antikvarisk bedömning, grad av skada samt läge/utbredning. Härvid har 37 lämningar blivit överförda till nya lämningsnummer, det gäller hägnadssystem och lägenhetsbebyggelser. Fyra gränsmärken och två hägnader utgår på grund av att de var placerade i aktuella gränser. En husgrund, en boplats och en hägnad befanns vara felinlagda och har också utgått. Ett gränsmärke kunde ej hittas, och en rest sten som inte kunde hittas 1990 har ej eftersökts. Vad gäller en gravhög vid Rom har läget justerats.

Som ett resultat av inventering och besiktning har 145 nya lämningsnummer registrerats. Dessa utgörs av tre fornlämningar (ett röse, en boplats och en lägenhetsbebyggelse), samt 21 möjliga fornlämningar (boplatser, kolningsgropar, lägenhetsbebyggelser samt stensättningar). Resterande utgörs av övriga kulturhistoriska lämningar, framför allt i form av hägnader och hägnadssystem, lägenhetsbebyggelser och husgrunder, gränsmärken samt små stenbrott. Även åtta fyndplatser för slagen flinta har registrerats som övrig kulturhistorisk lämning.

Förslag på fortsatta åtgärder

Kulturlandskapet föreslår att planerad exploatering justeras så att fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar helt undviks. Där så inte ses som möjligt föreslår Kulturlandskapet:

  • Att samtliga berörda boplatser/möjlig fornlämning/ samt fyndplatser utreds vidare inom ramen för arkeologisk utredning steg 2 för att fastslå utbredning och karaktär.
  • Att ett urval kolningsgropar/möjlig fornlämning/ utreds vidare inom ramen för arkeologisk utredning steg 2 för att fastslå datering.
  • Att lägenhetsbebyggelser/möjlig fornlämning/ utreds vidare inom ramen för arkeologisk utredning steg 2 för att fastslå datering. Detta sker lämpligen i första hand genom utökade arkivstudier.

Fornlämningar hanteras lämpligen inom ramen för förundersökning eller undersökning.

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kan du ladda ner en låguppläst version av rapporten. Högupplöst version finns på Fornsök.

Här kan du läsa mer om den utredning som Rio Kulturkooperativ utförde på Skottfjället 2009, samt ladda ner rapporten.