Tanums kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk efterundersökning och återställning av skador

Fornlämningen L1967:2803 utgörs av ett gravfält bestående av cirka nio stenkretsar och en stensättning. I maj 2022 inkom en anmälan om misstänkt skada på fornlämning. Vid besiktning kunde länsstyrelsen konstatera att det, utan tillstånd enligt KML, fläckvis schaktats bort vegetation, förna- och humuslager inom ett cirka 200 kvadratmeter stort område på gravfältet, samt flyttats på stenar. Schaktmassor hade lagts intill den sönderschaktade ytan. Kulturlandskapet fick därför i uppdrag att utföra en arkeologisk efterundersökning med syfte att dokumentera och återställa skadorna på gravfältet. Målsättningen var att utföra så få arkeologiska ingrepp som möjligt.

Den egentliga undersökningen föregicks av inmätning och dokumentation av skador, arkivstudier, samt studier av äldre ortofoton. Som ett resultat av detta kunde det konstateras att en stenkrets legat inom den skadade ytan.

Undersökningen inleddes med metalldetektering inom de skadade ytorna. Därefter rensades de skadade partierna fram. En skadad bengömma undersöktes delvis. Även större och mindre gropar efter flyttade block undersöktes. Slutligen täcktes delar av den skadade ytan med markduk, och de jordmassor som fanns tillhanda lades tillbaka på de skadade ytorna. De flesta flyttade stenar fraktades bort, utom fem som bedömdes som tillräckligt säkra för att läggas tillbaka. Ingen av de stenar som tagits bort i stenkretsen lades tillbaka.

I den skadade stenkretsen låg endast en av ursprungliga sju stenar kvar på plats. De övriga var upplagda i en hög tillsammans med andra stenar, och på den yta där kretsen legat var förnalagret till stora delar avlägsnat. Centralt i den borttagna stenkretsen påträffades en bengömma med brända ben. Den skadade delen av denna undersöktes. Osteologisk analys visar att de brända benen kom från en vuxen individ. Om bengömman varit täckt av något, exempelvis en sten, är okänt på grund av skadorna. Möjligen rör det sig om en gravlagd man. Förutom ben av människa påträffades även brända ben från en medelstor vuxen hund.

Även övriga skadade ytor rensades, men inget framkom som tyder på att något av arkeologiskt intresse skadats. Det kan inte helt uteslutas att ytterligare stenkretsar har tagits bort inom den påverkade ytan, men utifrån topografi, studier av ortofoton samt undersökningsresultat bedöms detta som mindre troligt. I övrigt är gravfältet av allt att döma oskadat.

Då lämningen ej är helt undersökt åtnjuter den samma lagskydd som tidigare. Under markduken kvarligger en bengömma, och det finns oskadade partier i stenkretsen. Ingen del av gravfältet är därmed undersökt och borttaget. Fullt lagskydd kvarstår för hela gravfältet.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten.