Planprogram Lunnemyren, Tanum socken och kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning steg 1

Fjällbacka 176:160 m fl, Tanum socken, Tanums kommun, Västra Götalands län

Kulturlandskapet har på uppdrag av Tanums kommun och Fjällbacka By utfört en arkeologisk utredning steg 1 inom område för planerat planprogram för bostäder och skola vid Lunnemyren i Fjällbacka. Utredningen ägde rum hösten 2017.

Syftet med utredningen var att genom arkivstudier och fältinventering identifiera tidigare okända fornlämningar samt troliga lägen för fornlämningar som inte är synliga ovan mark.

En geografisk landskapsanalys genomfördes inom ramen för utredningen, dels för att bidra med ett underlag för fältinventeringen samt bedömningen av påträffade lämningar, men även för att avgränsa ytor för vidare undersökning i samband med en eventuell utredning steg 2. Områdets landskapshistoria studerades utifrån kultur- och naturgeografiska förhållanden för att ge en mer heltäckande bild av dess nyttjande.

Vid utredningen framkom 29 lämningar. Dessa utgörs huvudsakligen av hägnader och stenbrott, men även en brunn, en historisk husgrund, en stödmur till en historisk byggnad samt en historisk ristning framkom. Samtliga lämningar har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar.

Den enda lämning som före utredningen var känd inom utredningsområdet är fyndplatsen Kville 641:1, vilken – enligt Göteborgsinventeringen – utgörs av en spjutspets av sten funnen vid nyodling. Fyndplatsen är sedan tidigare bedömd som övrig kulturhistorisk lämning.

Stenbrotten är huvudsakligen av ålderdomlig karaktär och en trolig datering är 1800- till tidigt 1900-tal och troligen ej senare än första världskriget. Ristningen är i det perspektivet intressant då den kan vara gjord med stenhuggarverktyg och har årtalet 1909 inristat.

Delar av hägnadssystemet utgörs till stor del av markeringar mellan inägor och utmarker. Flera av hägnaderna har förutom denna funktion också en funktion som fägata. Stora delar av hägnadssystemet och fägatorna har troligen tillkommkit i samband med laga skifte, vilket kan dateras till 1850-tal för Lersten.

Utredningen visar att områdets lämningar knutna till odlingshistorien är väl bevarade och väl dokumenterade. Stenindustrilämningarna är väl bevarade men kunskapen om deras tillkomst och drift är bristfällig.

Vid utredningen identifierades också nio potentiella boplatsytor och två potentiella hällristningar.

Kulturlandskapet anser att identifierade troliga boplatslägen samt möjliga ristningsytor bör utredas I en steg 2 inför vidare exploatering. Den tidigare kända fyndplatsen Kville 641:1 bör även den utredas i nästa steg. De stenindustriella lämningar föreslås bli föremål för en fördjupad studie så att deras roll i samhället vid förra sekelskiftet kan förtydligas. Den kulturhistoriska miljön inom området är rik, och utformningar bör sökas som tar tillvara denna i den fortsatta planeringen av området.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Fjällbacka 175:7 m fl, Kville socken, Tanum kommun, Västra Götalands län

I april 2021 utförde Kulturlandskapet en arkeologisk utredning steg 2 inom planområde Lunnemyren. Den andra delen av utredningen syftade till klargöra förekomsten av okända boplatser och hällristningar samt utreda fyndplatsen Kville 641:1. Totalt togs 28 schakt upp inom ramen för utredningen, i de partier som var tillgängliga för grävmaskin. På de två ytor som låg mer otillgängligt togs sammanlagt 20 provgropar upp. Vidare avtorvades hällar vid de potentiella hällristningsytorna.

Anläggningar framkom i två schakt. Anläggningarna utgjordes av två gropar och en härd/kokgrop. En av groparna delundersöktes till en fjärdedel. I denna framkom fynd av bränd lera. Fynden från utredningen utgjordes i övrigt av bland annat 1 mikrospånkärna, 2 spånfragment, 1 mikrospån, 8 avslag och 15 splitter.

Som ett resultat av utredningen har två fornlämningar registrerats. Dessa utgörs av en boplats inom yta 1 som fått lämningsnummer L2021:2222. Boplatsen kan utifrån höjden över havet och vissa fynd dateras till mellanneolitisk tid. Vidare har ett boplatsområde vid fyndplatsen L1969:6858 registrerats med nummer L2021:2223. Denna bedöms höra till metalltid, men inga daterande föremål framkom vid utredningen. Dessutom har fyra övriga kulturhistoriska lämningar registrerats, L2021:2251, L2021:2252, L2021:2254 och L2021:2255, samtliga fyndplatser för slagen flinta.

Kulturlandskapet anser att den registrerade boplatsen och boplatsområdet bör undantas från exploatering inom detaljplanen. Om det inte går att förena detaljplanens syfte med ett bevarande, bör de förundersökas för att fastställa avgränsning och klargöra dess kunskapsvärde inför ett eventuellt borttagande.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten från utredning steg 1.

Här kan du ladda ner rapporten från utredning steg 2.