RAÄ Tanum 672:2 Tanums kommun, Västra Götalands län

Förundersökning av en högliknande stensättning från romersk järnålder

I oktober 2013 genomförde Rio Kulturkooperativ en arkeologisk förundersökning av fornlämningsområdet sydväst om den ovala stensättningen Tanum 672:2 i centrala Tanumshede. Närheten till ytterligare gravar indikerade att fler gravar eller andra lämningar kunde finnas inom området.

Fyra anläggningar påträffades som bedömdes vara förhistoriska: ett kulturlager, ett stolphål och två härdar. Kol från härden har C14-daterats till slutet av romersk järnålder och övergången till folkvandringstid. Dateringen av härden innebär att denna kan vara samtida med stensättningen som ligger endast 5 meter från härden. Ett bränt benfragment C14-daterades till yngre bronsålder. Fynd av keramik och en avslagsskrapa i flinta gjordes även. I matjordslagret påträffades recent material, bland annat en kritpipa tillverkad i Dals Ed vid sekelskiftet 1900.

Stensättningen Tanum 672:2 bör ses som en del i ett större grav- och boplatsområde beläget på den markerade höjdryggen. Området är lättillgängligt för allmänheten, och fornlämningen och dess fornlämningsområde utgör ett mycket bra pedagogiskt exempel på hur gravar, boplatser och vägar under lång tid förlades på markerade moränryggar med väldränerad mark och en vid utsikt över omgivande landskap.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst här.