Söka medel ur Kulturlandskapets forskningsstipendium

Inriktning på 2019 års utlysning

Kulturlandskapets forskningsstipendium har som övergripande mål för 2019 års utlysning att stödja cirkulära processer i samhället. Den linjära ekonomin och dess överutnyttjande av ändliga resurser måste ställas om till cirkulära processer som premierar återbruk och resurshushållning. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga förbrukade varor på soptippar behöver vi reparera, återanvända och återvinna råvaror för att inte göra slut på jordens resurser.

Syfte och kunskapsfält

Kulturlandskapet forskningsstipendium vill bidra till ett framtidsorienterat kretsloppstänkande som tar stöd i grundläggande principer om cirkulära processer inom arkeologi, arkitektur, konst, kultur, kulturhistoria, ekologi och naturvård. Inom detta breda kunskapsfält kan stödet för cirkulära processer handla om planering, utformning, genomförande och förvaltning av projekt som främjar:

 • Minskning av koldioxidutsläpp
 • Reducering av resursutnyttjande
 • Ökad återvinning av råvaror
 • Design för reparerbarhet och återanvändning av material
 • Utbyte miljöfarliga ämnen till sunda produkter
 • Kollektiva former för samutnyttjande av nyttigheter
 • Lokal mobilisering för förnybara energi

Ansökning – inlämningsdag

Ansökningar till 2019 års forskningsstipendium ska vara inlämnade senast 15 december kl. 17.00 för att tas upp till prövning.

Ansökningar ska skickas in elektroniskt till: forskningsstipendium[at]kulturland.se

Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning (maximalt 2 sidor exklusive referenser) med uppgifter om:

 • Syfte
 • Metod
 • Uppläggning och tidplan
 • Spridning av resultat
 • Ansökt belopp och kostnad för hela projektet

Personliga uppgifter

Förutom projektbeskrivning ska ansökan innehålla uppgifter om sökanden (namn, adress, e-post, personnummer) och en CV på maximalt 2 sidor.

Bedömningskriterier och beslut

Ansökningar kommer att bedömas av Föreningen för Kulturlandskapets forskningsstipendium med hänsyn till följande kriterier utan inbördes rangordning:

 • Presentationsform
 • Målbild
 • Förväntad nytta/användbarhet inom forskning och samhällsbyggande

Beslut om medel kan inte överklagas. Utbetalning görs tidigast 2 månader efter beslutsdatum och senast inom 12 månader.

Villkor

 • Senast 12 månader efter utbetalning av medel ska projektet avrapporteras till Föreningen för Kulturlandskapets forskningsstipendium.
 • Resultat från projektet ska presenteras på Kulturlandskapets hemsida.
 • Vid presentation av resultat i annat forum ska sökanden uppge att projektet fått stöd av Kulturlandskapets forskningsstipendium.