Här listar vi Kulturlandskapets rapporter för nedladdning. Rapporter skrivna inom Rio Kulturkooperativ under 1993-2013 finns här.

NrTitelFörfattarePDF
2014:1Tanum 1567, Tanum kommun, Västra Götalands län. Förundersökning av neolitisk boplats. Reviderad upplaga.Benjamin Grahn-Danielson
2014:2RAÄ Tanum 672:2, Tanums kommun, Västra Götalands län. Förundersökning av högliknande stensättning, romersk järnålder.Andreas Toreld och Annika Östlund
2014:3Källvik1:73 m fl, Skee socken, Strömstad kommun. Arkeologisk utredning. Stenålder till historisk tid.Stig Swedberg
2014:4Blomskog 121:1, Årjängs kommun, Värmlands län. Förundersökning av fyndplats för 22 vävtyngder av täljsten.Annika Östlund
2014:5Hamburgsund 3:9 m fl, Tanums kommun, Västra Götalands län. Naturinventering för detaljplan Humleviken.Johan Kahlman
2014:6Arkeologi söder om Gerumsälven - Särskild undersökning av Tanum 1796, 1821, 1910 och 2259 samt kompletterande särskild undersökning av Tanum 1796.Annika Östlund och Stig Swedberg
2014:7Blomskog 94, Årjängs kommun, Värmlands län. Arkeologisk förundersökning vid grävarbeten inom fornlämningsområde för stensättningar.Annika Östlund
2014:8Landskap i Bullaren. Översiktlig landskapsanalys.Stig Swedberg, Oscar Jacobsson, Cecilia Wingård, Fredrik Jonasson
2014:9Bebyggelsestrukturförändring i Bullaren under 1900-talet.Fredrik Jonasson, Cecilia Wingård, Oscar Jacobsson, Stig Swedberg
2014:10Tanum 1885, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av del av boplats.Anna Ihr
2014:11Hökedalen. Dals-Eds, Rölandas och Töftedals socknar, Dals-Eds kommun. Arkeologisk utredning i planerad vindpark.Oscar Jacobsson och Stig Swedberg
2014:12Tanum 1885, 1886 och 2265. Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning.Stig Swedberg
2014:13Tossene 371 och 1042. Tossene socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av mesolitisk boplats samt metalltida och medeltida lämningarBenjamin Grahn Danielson
2014:14Grundregler för tävlingar i arkitektur och samhällsbyggnad.Magnus Rönn
2015:1Mollösund 5:398 i Mollösund socken, Orust kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning.Anna Ihr
2015:2RAÄ 2319, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av en aktivitetsyta från senneolitikum.Anna Ihr
2015:3Skee 1864, Strömstads kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av en boplatsgrop i klapper.Anna Ihr
2015:4Skälleröd revisited – en jämförande studie mellan kust- och inlandsboplatser.Andreas Toreld
2015:5Ekenäs 1:168, Blomskogs socken, Årjängs kommun, Värmlands län.Oscar Jacobsson och Stig Swedberg
2015:6Lahälla stenbrott och knottfabrik. Bräcke 1:33, Brastads socken, Lysekils kommun, Västra Götalands län. Kulturmiljöutredning och skadeinventering.Annika Östlund
2015:7Landskap i Bullaren - Detaljerad landskaps- och områdesanalys.Oscar Jacobsson, Cecilia Wingård och Stig Swedberg
2015:8Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdet. Sammanfattning och slutsatser av FoU-projekt. Benjamin Grahn Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg
2015:9Ryland 3:2 i Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning.Annika Östlund och Anna Ihr
2016:1RAÄ 173 och 210, Herrestad socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av två stensättningar.Annika Östlund
2016:2Kulturmiljöutredning väg 928.Stig Swedberg och Anton Larsson
2016:3Kulturmiljöanalys av f.d. badrestaurangen Badis, Fjällbacka, Tanums kommun, Västra Götalands län.Cecilia Wingård
2016:4Trankärr 2:1 och del av Rostock 2:2, Romelanda socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Agrarhistoriska lämningar vid Grinsvall Nedre.Annika Östlund
2016:5Hunnebo 1:647, Askum och Tossene socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län.Stig Swedberg
2016:6Arkeologiskt kunskapsuppbyggnadsprogram 2016.Kulturlandskapet
2016:7Mollösund 43, 44 och 45, Orust kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar från yngre järnålder samt dokumentation av by-/gårdstomt.Annika Östlund
2016:8Tanums-Säm 1:14 m fl, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Gravar, hällristningar, torp och utmarkslämningar.Annika Östlund och Oscar Jacobsson
2017:1RAÄ 11, Klövedal socken, Tjörns kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning vid hällristning.Annika Östlund
2017:3Ellene 2:38, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning samt avgränsning av stenåldersboplats RAÄ Tossene 334.Stig Swedberg
2017:4Fäxhult 1:33 m fl, Härryda socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning.Annika Östlund
2017:5RAÄ 36:1 och 184:1, Ljungs socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Boplats från stenålder/äldre järnålder.Oscar Jacobsson och Stig Swedberg
2017:6Faleby 1:1 m fl, Foss socken, Munkedals kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning inför nytt VA. Boplatsspår från stenålder samt skvaltkvarnslämningar.Annika Östlund och Oscar Jacobsson
2017:7Ulmekärr 1:3 m fl, Tanum socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Boplatser, gravar, stenindustri och sentida uppodling.Annika Östlund och Oscar Jacobsson
2017:8Kville 732:1 och 1488, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplats från stenålder och gravanläggningar från metalltid.Stig Swedberg
2017:9Askum 156:1, 157:1, 159:1, 160:1 och 197:1, Askums socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning och förundersökning inför detaljplan. Boplatser, stenbrott och hägnader.Stig Swedberg, Oscar Jacobsson, Andreas Toreld
2017:10Väg E45 Vänersborg-Frändefors, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Stensättningar från metalltid och bebyggelse- och odlingslämningar från historisk tid.Stig Swedberg, Oscar Jacobsson, Annika Östlund
2018:1Svenneby 165 och 229, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Boplatser från stenåldern.Stig Swedberg och Andreas Toreld
2018:2Planprogram Lunnemyren, Tanum socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Jordbruks- och stenbrottslämningar från historisk tid.Stig Swedberg och Oscar Jacobsson
2018:3Kareby-Ryr 1:1 m fl, Kareby och Solberga socken, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Agrara lämningar och kvarnar.Fredrik Lundgren, Anton Larsson, Stig Swedberg och Oscar Jacobsson
2018:4Djupedalen 2:1, Frändefors socken, Vänersborgs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Stenbrott och vägsträckor från historisk tid.Annika Östlund, Anton Larsson, Oscar Jacobsson
2018:5Ryland 3:2, Tanums socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Boplatslämningar från stenålder.Annika Östlund och Oscar Jacobsson
2018:6Tanums-Säm 1:12 m.fl, Tanums socken/kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning.
Från stensättning till skyttevärn vid väg 163.
Annika Östlund och Fredrik Lundgren
2018:7Bratteby 1:35 Askum socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning.
Boplats från stenålder/metalltid.
Stig Swedberg
2018:8Arkeologisk utredning, Nyskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län. Kolningslämningar och husgrund på gränsen till Norge.Stig Swedberg
2018:9Grästorp 15:1 m fl, Grästorps kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Lägenhetsbebyggelse och gränsvallar.Annika Östlund, Anton Larsson och Oscar Jacobsson
2018:10Arkeologisk utredning inom Backa 1:5 m fl samt besiktning av Naverstad 273:1, Tanum kommun, Västra Götalands län. Stridsvärn från historisk tid.Stig Swedberg
2018:11Lahälla knottfabrik. Bräcke 1:33, Brastad socken, Lysekils kommun, Västra Götalands län. Antikvarisk medverkan.Linda Ljunggren
2018:12Väg 2183 delen Dals-Ed – Mäfällingen, Dals-Eds socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1.Stig Swedberg, Anton Larsson och Annika Östlund
2019:1Boplatslämningar från sten- och bronsålder, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk undersökning av RAÄ Tanum 2463 i form av schaktningsövervakning.Stig Swedberg
2019:2Vik 1:105 och Vik 1:99 i Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Stenbrott och torkram för bränntorv från historisk tid.Andreas Toreld
2019:3Norra Backa 1:3, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning steg 1. Stenbrottslämningar och jordbrukslämningar från 1800- och 1900-tal.Annika Östlund
2019:4RAÄ 378 och 379, Fryksände socken, Torsby kommun, Värmlands län. Arkeologisk förundersökning av by-/gårdstomt och blästplats från tidigmodern tid.Stig Swedberg, Anton Larsson
2019:5Spekeröd 16:1 och 136:1, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning inom detaljplan Spekeröds handelsområde. Boplats från stenålder och metalltid samt stensättning.Stig Swedberg och Anton Larsson
2019:6Hamburgsund 3:1, 3:199, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning inom detaljplan för Hamburgsunds verksamhetsområde. Mellanneolitisk boplats och historisk färdväg.Stig Swedberg
2019:8Årjäng NV etapp 2. Kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning av vindkraftpark inom Årjängs kommun.Stig Swedberg och Lars Gerre
2019:9Västerby 1:9, Tanum socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning vid Vitlycke museum. Fyndplatser för malsten, keramik och skrapa.Annika Östlund och Anton Larsson
2019:10Ödsby 4:1 och 2:18, Foss socken, Munkedals kommun, Västra Götalands län. Kompletterande arkeologisk utredning inför nytt VA. Annika Östlund
2019:13Tanum 1725:1, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län
Arkeologisk förundersökning av boplatsområde från stenålder
Linda Wigert