Skepparen – Strömstad 11

Undersökningen

Den arkeologiska undersökningen utfördes hösten 2015. Undersökningarna gav överraskande resultat, både positiva och negativa. Till de negativa hör att det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets verksamheter visade sig ha stört större delar av ytan än vad resultaten från förundersökningen visade. Detta är dock en faktor att räkna med vid stadsarkeologiska undersökningar, men man hoppas ju alltid på välbevarade lager. En annan förhoppning vi hade som inte infriades var att vi skulle hitta spår av 1600-talets bebyggelse på platsen. Å andra sidan beror förmodligen det på vad som hände under 1700-talet – området utsattes för brand men också en stor expansion, främst under sillfiskesperioden under andra hälften av 1700-talet.

De äldsta bevarade strukturerna på undersökningsytan är förmodligen från andra halvan av 1700-talet. De utgörs främst av den tydliga grundläggningen utförd med natursten som syns på plankartan nedan. Det är uppenbart regelbundet utformade grunder som utgör en del i en planerad stadsbeybggelse. Det verkar i tid även överensstämma med att bebyggelsen på norra sidan Strömsån blev en del av staden.

Möjligen finns det rester av ett äldre tidsskikt i materialet. Under sista dagen undersöktes några stolphål, gropar och eldstäder som framkom på samma nivå eller under 1700-talslagren. Dessa anläggningar kan mycket väl också vara från 1700-talet. Det finns, oavsett tidpunkten de anlades på, mycket som talar för att de föregår den mer reglerade stadsbebyggelsen. I samband med dessa undersökningar framkom även rester av stolpar, placerade så att de möjligen kan ha utgjort delar av en brygga/kaj.

Undersökningen har också givit ny information om tiden efter 1700-talet. Det är uppenbart att det finns grunder som inte hör till de kända karterade husen från 1800- och 1900-talet. En del av dessa består av huggen sten vilket visar att de inte bör vara äldre än 1850-talet, troligen betydligt yngre.

Fynden från platsen kan främst dateras till 1800-talet. De utgörs främst av delar av kritpipor, porslinsbitar samt glas. Det finns porslin av ostindisk typ vilken kan vara betydligt äldre än 1800-tal. Vanligast är dock europeisk keramik vilket kanske säger mer om vart den rutinmässiga handeln med varor till och från Strömstad riktade sig. En av de europeiska porslinsbitarna är förmodligen från 1700-talet. Att det finns förhållandevis lite keramik från 1700-talet kan bero på flera faktorer. En kan vara att befolkningen på norra sidan Strömsån under 1700-talet faktiskt inte hade råd med porslin. I lagren från 1700-talet framkom ganska mycket fiskben. Det är väl inte en alltför vågad gissning att de flesta kommer från sill, men det får vi återkomma till när osteologen har tittat på materialet. Vi hittade givetvis även yngre keramik men lite förvånande ingen Syco-keramik. Däremot hittades ett Visa-kort som försvann i branden 2007 (vilket ägaren har fått tillbaka). Mer ovanliga fynd från platsen är mynt. Det äldsta daterat till 1809. Även en relativt välbevarad sked framkom, samt knappar och knappnålar. Det fanns också ett stort antal glasskärvor av grönt (ofärgat) glas som var handblåsta, vilket antyder en relativt hög ålder.

Nu vidtar analysarbetet där dateringar av trä och eventuellt träkol kommer att utföras, osteologen kommer att bestäma benmaterialet och markproverna kommer att genomsökas efter kulturbiologiska artefakter. Därefter kommer rapportarbetet att påbörjas. En del av rapporten kommer att utgöras av en utställning och föreläsningar på Strömstads museum. Dessa planeras äga rum under 2017. Vi återkommer med mer information om dessa.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Läs mer om Strömstads historia och tidigare utredningar och undersökningar här.

När rapporten är klar kommer du att kunna ladda ner den här.