Ryland 3:2, Tanums kommun, Västa Götalands län

Arkeologisk utredning

Ryland 3:2

Tanums kommun avser att anlägga ny station för räddningstjänsten samt ny väg inom fastigheten Ryland 3:2, Tanumshede. Kulturlandskapet har därför på uppdrag av Länsstyrelsen utfört en arkeologisk utredning inom området. Utredningen utfördes i maj 2018.

Utredningsområdet är beläget i en sluttning på 40-50 m ö h, sluttar ner mot nordväst och är bevuxet med sly och lövträd. Fornlämningarna i närområdet, kring den forntida havsviken och senare jordbruksmarken, utgörs av boplatser från stenålder och metalltid, ett stort antal hällristningar, gravar i form av rösen och stensättningar, gravfält, samt by-/gårdstomter. Dessutom finns ett antal lämningar efter senare tiders markbruk i form av gränsmärken, hägnader och mindre stenbrott. Utredningsområdet ligger också inom riksintresse för kulturmiljövården samt inom Tanums världsarv.

Vid utredningen inventerades området, och 27 schakt togs upp med grävmaskin. Som ett resultat av detta framkom 1 fornlämning och 1 övrig kulturhistorisk lämning. Fornlämningen utgörs av en boplats, KUL nr 1808:2, med slagen flinta samt anläggningar i form av två härdar och en grop. Fyndmaterialet indikerar en datering till senmesolitikum/tidigneolitikum. Den övriga kulturhistoriska lämningen utgörs av en stenhägnad, KUL nr 1808:1. På ekonomiska kartan från 1938 syns ett stycke impedimentsmark i den norra delen av utredningsområdet. Stengärdesgården har troligen haft som funktion att avgränsa impedimentet från odlingsmarken.

Utredningen har berört de sydligaste delarna av den medeltida gården Gärpens inägor, vilka troligen under medeltiden utgjorts av åker- och ängsmark vilken i senare tid odlats upp och plöjts bort. Av kartmaterialet att döma har marken inom utredningsområdet uppodlats först i sen tid, tidigast under andra halvan av 1800-talet.

Inom utredningsområdets norra delar har uppdragsgivaren önskemål om att anlägga en väg. I uppdraget för utredningen ingick därför att avgöra om eventuella fornlämningar kunde begränsas gentemot det föreslagna vägområdet. Om detta ej var möjligt skulle en schaktningsövervakning utföras inom det föreslagna vägområdet. Kulturlandskapet gjorde bedömningen att den nyupptäckta boplatsen berörs av den planerade vägen varför en schaktningsövervakning bör utföras i denna del. Om övriga exploateringsplaner kvarstår och berör resten av fornlämningen bör denna förundersökas.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

RAÄ Tanum 2463

Länsstyrelsen har givit Kulturlandskapet i uppdrag att utföra en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom nytt vägområde till vattenverket i Tanumshede. Undersökningen utfördes vid två tillfällen, först i juni 2018 då vägområdet undersöktes och därefter i november 2018 då schakt för dränering undersöktes.

Vid undersökningen framkom ett måttligt antal fynd av slagen flinta, med en förhållandevis stor del redskap. Dessa utgjordes av bland annat tvärpilspets, spånskrapa, rundskrapa och stickel. Ett fåtal kärnor framkom, bland annat en mikrospånkärna och två bipolära kärnor. Fynden kan framförallt dateras till senmesolitikum-tidigneolitikum. Därutöver framkom en keramikskärva från ett kärl och tre bitar bränd lera. Nio anläggningar framkom i form av gropar, rännor, härdar och en kokgrop. Åtta av anläggningarna var koncentrerade till en yta på 10 x 10 m2, medan en av härdarna låg ungefär 10 meter väster om dessa. Denna härd och en kokgrop daterades till mellersta/yngre bronsåldern. Undersökningsområdet var påverkat av tidigare markarbeten. Jordlager på upp till 0,7 meter har påförts. Om det också skett avbaning av ytan innan är oklart men det förefaller som det skett ställvis.

Det är rimligt att tolka boplatsen som en yta för aktiviteter både under stenålder och under bronsålder. Vid senmesolitikum har platsen varit strandnära medan lokaliseringen under bronsåldern troligen har varit betingad av topografi och markförhållanden.

Inom undersökningsområdet är fornlämningen borttagen. Om övriga exploateringsplaner kvarstår och berör resten av fornlämningen bör denna förundersökas. Om det finns exploateringsplaner utanför utrett område bör kompletterande utredning genomföras. Det gäller speciellt norr om boplatsen där boplatsavgränsning och gräns för utrett område sammanfaller.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner utredningsrapporten som lågupplöst pdf här.

Du kan ladda ner rapporten från schaktningsövervakningen som lågupplöst pdf här.

Analysrapporter