Ryland 3:2, Tanums kommun, Västa Götalands län

Arkeologisk utredning

Ryland 3:2

Tanums kommun avser att anlägga ny station för räddningstjänsten samt ny väg inom fastigheten Ryland 3:2, Tanumshede. Kulturlandskapet har därför på uppdrag av Länsstyrelsen utfört en arkeologisk utredning inom området. Utredningen utfördes i maj 2018.

Utredningsområdet är beläget i en sluttning på 40-50 m ö h, sluttar ner mot nordväst och är bevuxet med sly och lövträd. Fornlämningarna i närområdet, kring den forntida havsviken och senare jordbruksmarken, utgörs av boplatser från stenålder och metalltid, ett stort antal hällristningar, gravar i form av rösen och stensättningar, gravfält, samt by-/gårdstomter. Dessutom finns ett antal lämningar efter senare tiders markbruk i form av gränsmärken, hägnader och mindre stenbrott. Utredningsområdet ligger också inom riksintresse för kulturmiljövården samt inom Tanums världsarv.

Vid utredningen inventerades området, och 27 schakt togs upp med grävmaskin. Som ett resultat av detta framkom 1 fornlämning och 1 övrig kulturhistorisk lämning. Fornlämningen utgörs av en boplats, KUL nr 1808:2, med slagen flinta samt anläggningar i form av två härdar och en grop. Fyndmaterialet indikerar en datering till senmesolitikum/tidigneolitikum. Den övriga kulturhistoriska lämningen utgörs av en stenhägnad, KUL nr 1808:1. På ekonomiska kartan från 1938 syns ett stycke impedimentsmark i den norra delen av utredningsområdet. Stengärdesgården har troligen haft som funktion att avgränsa impedimentet från odlingsmarken.

Utredningen har berört de sydligaste delarna av den medeltida gården Gärpens inägor, vilka troligen under medeltiden utgjorts av åker- och ängsmark vilken i senare tid odlats upp och plöjts bort. Av kartmaterialet att döma har marken inom utredningsområdet uppodlats först i sen tid, tidigast under andra halvan av 1800-talet.

Inom utredningsområdets norra delar har uppdragsgivaren önskemål om att anlägga en väg. I uppdraget för utredningen ingick därför att avgöra om eventuella fornlämningar kunde begränsas gentemot det föreslagna vägområdet. Om detta ej var möjligt skulle en schaktningsövervakning utföras inom det föreslagna vägområdet. Kulturlandskapet gjorde bedömningen att den nyupptäckta boplatsen berörs av den planerade vägen varför en schaktningsövervakning bör utföras i denna del. Om övriga exploateringsplaner kvarstår och berör resten av fornlämningen bör denna förundersökas.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Tanum 2463

I juni 2018 utförde Kulturlandskapet en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning av den del av vägområdet som omfattade den norra delen av boplatsen Tanum 2463. Vid denna framkom nio anläggningar samt fynd av slagen flinta. Anläggningarna utgjordes av gropar, rännor, härdar och en kokgrop. Fyndmaterialet består av slagen flinta med enstaka redskap och kärnor/kärnfragment, med en preliminär datering till senmesolitikum/tidigneolitikum.

Schaktningsövervakningen har utförts inom det angivna vägområdet där det bedömdes möjligt att undersöka eventuellt oskadade delar av fornlämningen. De delar inom vägområdet som inte undersöktes inom boplatsen har bedömts som skadade av tidigare grävning för dränering eller ledningar. De delar som inte undersökts inom vägområdet öster eller väster om boplatsen har bedömts att inte beröra fornlämningen. Observera att fornlämningen Tanum 2463 kvarligger såväl norr som söder om vägområdet.

När rapporten är klar kommer den att finnas tillgänglig för nedladdning här.

Kontaktperson: Stig Swedberg