Den bohuslänska granitindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag

Dokumentation av stenindustrilämningar i norra Bohuslän

Landskapet i norra Bohuslän är starkt påverkat av stenindustrin, något som tar sig uttryck i ett särpräglat och obestridligt kulturlandskap. De kvarvarande spåren är främst tillkomna från mitten av 1800-talet och framåt. I början var hanteringen av mer småskalig karaktär, men tog upp allt större ytor i takt med att industrialiseringen av brytningen tog mer berg i anspråk. Lämningarna efter stenbrytningen visar sig i många olika skepnader, åldrar, storlekar, antal och lokaliseringar.

Bristen på samlad kunskap kring lämningarna efter granitindustrin och deras kulturhistoriska värden, riskerar att utgöra problem inom samhällsplaneringen i Bohuslän. Kommunernas tjänstemän och handläggare vet att det finns stenindustriella lämningar i landskapet, och de har ofta övergripande historiska kunskaper om epoken. I enskilda planärenden uppstår ändå frågor om förhållningssätt till de fysiska lämningarna. Hur ska den enskilda lämningen värderas? Vi ser att det finns behov av och intresse hos de berörda kommunerna för en fördjupad kunskapsuppbyggnad och ett uppdaterat planeringsunderlag gällande den bohuslänska granitindustrin.

Kulturlandskapet har i samråd med Länsstyrelsen för Västra Götaland – vilka också har behov av fördjupade kunskapsunderlag i sin roll som stöttande myndighet – konstaterat att det är av vikt att sammanställa en mer heltäckande bild av lämningarna efter granitindustrin i norra Bohuslän. Vidare finns det för samtliga parter ett behov av tydliga värderingskriterier och tydliga tillämpningsanvisningar rörande vilka miljöer och objekt som bör skyddas, alternativt kan dokumenteras och tas bort vid en eventuell exploatering.

Kulturlandskapet driver därför under 2020-2021 ett projekt där det övergripande målet är att uppdatera kunskapsunderlagen avseende granitindustrin i Lysekils, Munkedals, Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner. Projektet har som mål att leda till en ökad medvetenhet om de fysiska spåren efter stenindustrin i de respektive kommunerna, samt en mer enhetlig bedömningsmöjlighet. Syftet med projektet är att skapa ett effektivt styrmedel för bevarande och utveckling av det särpräglade bohuslänska kulturlandskapet, något som kommer att vara till stor praktisk och ekonomisk nytta inom kommunal fysisk planering och hållbar samhällsutveckling.

Framtagning av information och kunskap kommer ske genom inventeringar av fysiska lämningar kopplade till stenindustrin. För att få en helhetsbild av samhälls- och landskapsförändringen i och med industrialiseringen av Bohuslän kommer även insamling och dokumentation av immateriella lämningar att ske.

För att stenindustrilämningarna ska kunna värderas behövs metodutveckling för bedömning och värdering av stenindustriella miljöer och objekt. Genom att utveckla begrepp, tekniker och metoder för bedömning av stenbrottens kulturhistoriska värden skapas en säkrare grund för beslut. Ett urval av stenbrott fördelat över samtliga kommuner kommer att ligga till grund för denna.

Vad händer nu?

I mars 2020 inleddes inventeringsarbetet i Grebbestad, Tanums kommun, inom områden utpekade i den kommunala planeringen. I november 2020 påbörjades också inventeringsarbete i Lysekils kommun, inom områden berörda av det kommunala kulturmiljöprogrammet.

Under våren 2021 utfördes fältarbeten i Tanums kommun: På Resö, i Tanumshede och inom världsarvsområdet, i Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och Hamburgö, Slottet och Heestrand. Under höst/vinter 2021-2022 har kompletterande fältarbeten utförts i Tanums kommun, samt i Lysekil, Sotenäs och Munkedal  kommuner.

Kunskapssammanställning pågår. Ett avstämningsmöte med referensgruppen (med representanter från länsstyrelsen, Fyrbodal, kommunerna och Bohusläns museum) ägde rum i mars 2022. Fältarbete kommer att utföras i Strömstad kommun under mars. En rapport som presenterar metod och resultat planeras färdigställas under första kvartalet 2022.

Kontaktperson: Annika Östlund

Vägräfflor i ett stenbrott på Resö.

Rapporter

Avrapportering kommer att ske löpande till de respektive kommunerna.

När inventeringarna avslutats kommer resultaten att sammanställas i en rapport, som kommer att vara tillgänglig för nedladdning här.

Länkar

Projektet delfinansieras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund samt Tanums och Lysekils kommun.