Den bohuslänska granitindustrins berättelser – aktivering och insamling av immateriell kunskap

Bakgrund

De fem nordligaste kommunerna i Bohuslän har en rik kulturhistoria kopplad till stenindustrin. En hel del kunskap finns, både hos privatpersoner, myndigheter och aktörer, men ett samlat grepp och en överblick saknas. Kulturlandskapet driver därför sedan 2020 projektet Den bohuslänska granitindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag, vilket syftar till att ta fram dels en metod för dokumentation och värdering, dels ta fram kunskapsunderlag som kan användas av såväl kommunerna som länsstyrelsen i olika plan- och beslutsprocesser. Läs mer om detta projekt här.

Mycket värdefull och viktig information kring det stenindustriella kulturarvet är dock immateriell, det vill säga att den består av minnen, berättelser, sociala och historiska sammanhang. För att komplettera inventeringsprojektet och fördjupa kunskapen kring stenindustriepoken startades därför ett fristående projekt – Den bohuslänska granitindustrins berättelser. Projektet drivs i samverkan med Prisma – en digital samverkansplattform med syfte att göra industrisamhällets kulturarv tillgängligt och levande – och finansieras med medel från Västra Götalandsregionen.

Syfte och mål

Projektet ämnar engagera föreningar och andra aktörer och aktivera lokalt förankrad kunskap, i syfte att lyfta fram och sprida immateriell kunskap kopplad till norra Bohusläns granitindustri.

Resultaten kommer delvis att användas i systerprojektet Den bohuslänska granitindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag, men förväntas även kunna användas av kommuner och länsstyrelse, föreningar delaktiga i bevarandet av arvet från granitindustrin, aktörer verksamma inom besöksnäringen, samt Prismas användare. Målet är att kunskapsfördjupningen kring stenindustrin ska ge en bred allmänhet en ökad förståelse för Bohusläns historia och de processer som lade grunden till det moderna samhället.

Tillvägagångssätt och tidsplan

Under 2020/2021 har kontakter tagits med ett urval föreningar och aktörer. Corona-pandemin har däremot omöjliggjort planering av fysiska sammankomster. Ett antal berättelser har ändå kunnat sammanställts; dessa kommer att läggas upp på Prisma under våren 2022.

Kontaktperson: Annika Östlund

Stenbrott vid Prästesäm, Tanumshede.

Länkar

Läs mer om Kulturlandskapets projekt Den bohuslänska granitindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag.

Läs mer om Prisma.

Läs mer om Kulturarvsdagen.

Kommande arrangemang

Just nu är inga arrangemang planerade.

Genomförda arrangemang

Kulturarvsdagen 2021

Den 10–12 september 2021 firades Kulturarvsdagen runt om i landet. Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang där lokala arrangörer medverkar och bjuder in allmänheten till olika kulturarvsarrangemang. Kulturarv finns överallt omkring oss och påverkar alla. Det formas och omformas ständigt – i dåtid, nutid och framtid. 2021 års tema var ”Kulturarv för alla”, och bjöd in till att ge fler möjlighet att bidra med berättelser, platser och miljöer för att synliggöra den breda palett av kulturarv som finns i dagens Sverige. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Kulturlandskapets arrangemang hade rubriken Minnen, berättelser, foton och skildringar… och gick av stapeln 12 september i Lyse Folkets hus. 

Kulturlandskapet berättade om sina projekt ”Granit – kunskapsunderlag och värderingsgrund” och ”Den bohuslänska granitindustrins berättelser – aktivering och insamling av immateriell kunskap”. Därefter berättade vi om Prisma Västra Götaland –en digital samverkansplattform med syfte att göra industrisamhällets kulturarv tillgängligt och levande – om deras arbete och lanseringen av nytt tema kring granitindustrin. Studieförbundet Vuxenskolan Väst informerade om möjligheten att starta studiecirklar med syfte att nedteckna berättelser knuta till stenindustrin och samhällsomvandlingarna. Vi samtalade kring de olika sätt som immaterialitet kan lyftas fram och berika granitindustrins kulturlandskap. Avslutningsvis gick vi en promenad i Bracka-Brattås. 

Föredrag för Tanums hembygdsförening 2022

I mars var det dags för Tanums hembygdsförening att ha årsmöte. Kulturlandskapet bjöds in för att berätta om projektet Den bohuslänska granitindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag och om resultaten. Cirka 40 personer lyssnade, när Lisa B Liljas och Annika Östlund visade bilder och berättade, med fokus på de områden i Tanums kommun där informanter bidragit med information. Några åhörare bidrog med mer information, exempelvis om brytningen på Resö. 

Berättarkväll i Strömstad

Den 21 april 2022 var det berättarkväll på kulturhuset Skagerack i Strömstad. Aktörer, privatpersoner och föreningar lyssnade på föredrag om olika projekt i Strömstad med koppling till granitindustrins immateriella skatter.

Berättarkvällen genomfördes i samarbete med Strömstads kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Deltagare under Kulturarvsdagen (sept. 2021) har samlats kring resterna av liftanordningen ovanför Bracka, Brattås.

Lisa och Annika hälsas välkomna till Tanums hembygdsförening (mars 2022).

Inbjudan till berättarkvällen i Strömstad (april 2022).

Projektet finansieras med medel från Västra Götalandsregionen.