Kville 732 och 1488 i Fjällbacka

Förundersökning av gravfält och boplats

Kulturlandskapet har fått i uppdrag att utföra en arkeologisk förundersökning av ett gravfält, Kville 1488, samt en avgränsande förundersökning av en stenåldersboplats, Kville 732, i Tanums kommun.

Förundersökningen resulterade i bedömningen att Kville 1488 utgör ett mindre gravfält i kustnära läge. Läget och utformningen av anläggningarna är närmast typiska för hällmarksgravfält från metalltid. Fornlämningen utgörs av sju anläggningar. Två av anläggningarna kan bedömas som gravar i form av stensättningar. Övriga anläggningar bedöms som grav övrig då de troligen ingått i ett ritualiserat bruk av platsen.

Vid förundersökningen av Kville 732 kunde boplatsen avgränsas i sin västra del genom resultat från schaktning och inmätning av äldre grustagskanter. Vid undersökningen framkom enstaka flintavslag i sju av schakten. Fynden var svallade och har troligen utsatts för transgression/omlagring. I ett av schakten framkom en härd som förmodades vara historisk eller förhistorisk. Analysresultat visar dock att den var modern.

Den avgränsande förundersökningen av Kville 732 resulterade i att boplatsen avgränsades i den västra och nordvästra delen. Föreslagen exploatering kan alltså ske i det förundersökta området. Kville 1488 bör slutundersökas innan en exploatering sker på platsen.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten.