RAÄ 11, Klövedal socken, Tjörn kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk förundersökning vid hällristning

Undersökningsområdet omfattar en del av fornlämningsområdet till hällristningen Klövedal 11. En bergsklack ska sprängas bort och en bussficka ska byggas.

Hällristningen Klövedal 11 ligger precis i anslutning till väg 727 vid Basteröd, på den nordvästra delen av Tjörn. Ristningen är belägen i en NO-sluttning av ett bergsområde, i hagmark, på en O-sluttande berghäll. Ristningen omfattar en yta om cirka 1,5×5 m, och innehåller 13 skepp och 10 skålgropar. Skeppen är 0,4-1,6 m långa. Klövedal 11 är permanent imålad.

Totalt togs 6 schakt upp inom den västra ytan. Inga fynd eller anläggningar framkom i något av schakten. Endast i schakt 6 fanns ett förna/matjordslager; i de övriga växte gräs omedelbart på lera. Troligen har matjordslagret inom denna del av ytan vid något tillfälle tagits bort.

Samtliga hällar och bergsimpediment inom de två ytorna avsöktes avseende hällristningar. Denna inventering utfördes av Andreas Toreld. Inga nya ristningar påträffades.

Inga schakt har tagits upp i omedelbar anslutning till ristningsytan eller nedanför denna.

Kulturlandskapet har inget att invända mot planerad exploatering, förutsatt att ristningen Klövedal 11 undantas från ingrepp.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.