RAÄ 173 och 210, Herrestad socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk förundersökning

Samkross i Uddevalla AB ämnar söka tillstånd för bergtäkt inom fastigheten Geddeknippeln 1:11, Herrestad socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattade därför beslut om arkeologisk förundersökning av fornlämningarna RAÄ 173:1 och 210:1. Fornlämningarna är i FMIS angivna som stensättningar. Både Herrestad 173 och Herrestad 210 är belägna på västsidan av ett mindre berg. Läget kan sägas vara typiskt för fornlämningstypen. Herrestad 173 torvades av med maskin, medan Herrestad 210 torvades av för hand. Intill respektive fornlämning togs även ett schakt upp med maskin för att söka efter spår efter aktiviteter knutna till fornlämningarna. I Herrestad 210 undersöktes en sektion av fornlämningen genom att ett mindre schakt togs upp för hand. Anläggningen genomgrävdes här ner till fast berg, och prover för vedartsanalys, 14C-analys och makrofossilanalys insamlades. Herrestad 173 motsvarade inte beskrivningen i FMIS, varför det i fält – i samråd med länsstyrelsen – beslutades att undersöka och ta bort hela lämningen. Stenarna mättes in, jordfyllningen genomgrävdes för hand, och prover för makrofossilanalys insamlades. Eftersom Herrestad 173 i så ringa grad motsvarade beskrivningen i FMIS, genomsöktes närliggande höjdlägen med tanken att fornlämningen kunde vara felaktigt inprickad. Någon annan eller ny stensättning påträffades dock inte, däremot ett gränsmärke, KUL-nr 1520:1.

Ingenting tyder på att Herrestad 173 utgjort en grav. Möjligen rör det sig om ett raserat gränsmärke, eller om sten som lossnat naturligt från berget. I det schakt som togs upp med maskin vid sidan om fornlämningen framkom inga spår efter mänsklig aktivitet. Herrestad 173 bedöms som undersökt och borttagen, och Kulturlandskapet gör bedömningen att inga vidare åtgärder behöver vidtas.

Efter genomförd förundersökning bedöms Herrestad 210 utgöra en grav i form av en stensättning. Stenkonstruktionen dateras till 2302 ± 35 BP, eller förromersk järnålder. Med hänsyn tagen till möjliga kantstenar bör den vara närmast rund och cirka 2,5 meter stor. Herrestad 210 bedöms som fornlämning, delundersökt. I det fall exploateringsplanerna kvarstår bör fornlämningen undergå en arkeologisk undersökning. Inga tecken på ytterligare lämningar efter mänskliga aktiviteter i anslutning till stensättningen kunde upptäckas i samband med förundersökningen, varför det bör räcka att undersöka Herrestad 210 inom den yta som avtorvades i samband med förundersökningen.

Gränsmärket KUL 1520:1 bedöms som fornlämning baserat på att märket ej är beläget i aktiv gräns, men däremot i gräns som framgår av storskifteskarta från 1805. Kulturlandskapet gör bedömningen att de dokumentationsinsatser som utförts i samband med fältarbete och rapportering av förundersökningen utgör tillräcklig dokumentation. Inga vidare åtgärder föreslås.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.