Arkeologisk utredning, Sotenäs kommun, Västra Götalands län

Stenåldersboplats RAÄ Tossene 334

Kulturlandskapet har fått i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning inom område för planerad bebyggelse inom fastigheten Ellene 2:38, i Tossene socken och Sotenäs kommun. Syftet med utredningen var att identifiera eventuella kulturhistoriska lämningar, fornlämningar och miljöer. Dessutom ingick i uppdraget att avgränsa den kända fornlämningen Tossene 334, vilken utgörs av en stenåldersboplats. Utredningen genomfördes under 2017.

Vid utredningen inom Ellene 2:38 framkom inga nya fornlämningar. Däremot framkom flera fynd vid arbetet med att avgränsa fornlämning Tossene 334. I samband med schaktning för att fastställa gränsen för fornlämningen framkom en härd samt ett hundratal slagna flintor och några brända ben. Fynden av en tvärpil och spånfragment talar för en datering av boplatsen till omkring 4 000 f Kr. Detta motsvarar tvärpilsfasen, det vill säga början av yngre stenålder.

Kulturlandskapet föreslår att planarbetet anpassas efter boplatsens utsträckning. Om detta inte är möjligt bör boplatsen bli föremål för undersökning och dokumentation.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten som en lågupplöst pdf här.