Konsekvensanalys Kulturreservat Krigsflygfält 16 Brattforsheden, Karlstad kommun, Värmland

Kulturreservatet Krigsflygfält 16 Brattforsheden bildades 2003. Därefter har kompletterande handlingar framkommit och ytterligare förstudier och inventeringar utförts. Dessa förnyade kunskapsunderlag av skilda slag kan komma att leda till förändrade skötselplaner för delar av kulturreservatet.

Kulturlandskapet fick därför i uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län att utföra en konsekvensanalys, det vill säga utreda konsekvenserna för kultur- och naturmiljö av oförändrad respektive förändrad skötsel.

Arbetet pågick under höst och vinter 2014/2015.

Kontaktperson: Annika Östlund

Brattforshedens flygfält sommaren 2014.