Nor socken, Karlstads kommun, Värmlands län

Arkeologisk utredning etapp 1

På uppdrag av Swerock AB kommer Kulturlandskapet att utföra en frivillig utredning steg 1 inom arbetsområdet för bergtäkt Malma, strax söder om Edsvalla i Värmland. Fältarbetet är planerat att genomföras 2-3 augusti 2022.

Ytan kommer att inventeras och framkomna forn- och kulturlämningar kommer att registreras i KMR. Två torp, Ryssland och Djupedal, finns inom arbetsområdet. Dessa registrerades 1995 inom projektet Skog & Historia. De kommer förhoppningsvis att kunna dateras genom kart- och arkivstudier, för att avgöra om det rör sig om fornlämning (tillkommen innan 1850) eller övrig kulturhistorisk lämning.

Kontaktperson: Lisa B Liljas

Här kommer du att kunna ladda ner rapporten när den är klar.