Vik 1:105 och Vik 1:99 i Tanums socken och kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning

Gennaker AB avser att ta fram en detaljplan för ny bebyggelse av ett 40-tal tomter, VA-anslutning och ny väg på Vikshöjden, inom fastigheterna Vik 1:105 och Vik 1:99, i utkanten av Kämpersvik i Tanums kommun. Länsstyrelsen har bedömt att en arkeologisk utredning behövs för att ta reda på om någon okänd fornlämning berörs och har gett Kulturlandskapet i uppdrag att utreda detta. Utredningen ska även omfatta fastställande av antikvarisk status för den tidigare kända lämningen L1967:3431 (Tanum 902:1).

Vid utredningen drogs 25 schakt med grävmaskin. Ett större och tre normalstora schakt drogs i kanten av en våtmark. Dessa genomsöktes också med metalldetektor. Ett schakt togs upp i avsikt att frilägga en häll lämplig för hällristningar. Resterande schakt togs upp dels med tanke på jämn spridning över hela området och dels som en förtätning i ett lämpligt boplatsläge.

Hela området visade sig vara mycket stenrikt, med undantag av åkermarken i östra delen. Inga fynd eller anläggningar av förhistorisk karaktär påträffades.

Vid inventeringen registrerades tre hägnader i form av stengärdesgårdar och två gränsmärken, vilka inte befinner sig i aktuell gräns. Vidare registrerades fyra småindustriområden bestående av mindre eller större stenbrott. I ett av dessa ingår även en spiralformad labyrint uppbyggd av skärvsten från ett närliggande brott. Samtliga lämningar bedöms som övrig kulturhistorisk lämning.

Den tidigare registrerade lämningen L1967:3431 (Tanum 902:1) är i FMIS bedömd som en torkram för bränntorv, men har tidigare också beskrivits som en grav i form av en stensättning. I syfte att bedöma dess antikvariska status rensades lämningen fram och dess sydvästra kvadrant torvades av. Bedömningen torkram kvarstår, liksom dess status som övrig kulturhistorisk lämning.

Tre naturformationer i form av två grottor/överhäng och en jättegryta finns inom området. Då de saknar känt namn eller tradition kan de dock inte registreras som kulturhistoriska lämningar.

Kulturlandskapet föreslår att hänsyn bör visas mot registrerade övriga kulturhistoriska lämningar i det fall exploateringsplanerna kvarstår. Särskilt gäller detta stenbrotten som ger området dess karaktär och är en viktig del av den lokala kulturhistorien. Önskan om hänsyn gäller även naturformationerna som kan ge ett upplevelsevärde värt att beakta.

Kontakt: Andreas Toreld

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.