Utredning samt förundersökning, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning Lilla Anrås 3:22

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse har Kulturlandskapet utfört en arkeologisk utredning för Fjällbacka Golfbana AB.

Fältarbetet inleddes med en inventering av hela utredningsområdet. Hällristningar eftersöktes särskilt. Inom utredningsområdets mjukmarkspartier togs därefter 26 schakt upp, och i områdets norra del togs 16 provrutor upp. Inom schakten framkom fynd i varierande grad. Dessa utgjordes främst av flinta i form av splitter, avslag samt övrigt slagen. Inom utredningsområdets sydvästra del, inom åkermarken, framkom två anläggningar. Inga hällristningar påträffades.

Som en följd av utredningen registrerades en boplats, L2021:5248, som fornlämning. De två härdresterna L2021:5249 och L2021:5250 registreras som undersökta och borttagna. Boplatsen L2021:5248 dateras utifrån fynd och höjd över havet till mellanneolitikum. Härdarna L2021:5249 och L2021:5250 14C-daterades till 1150-1279 e. Kr. respektive 771-992 e. Kr. Kulturlandskapet anser att boplatsen L2021:5248 i första hand bör tillåtas kvarligga. Om detta inte är möjligt bör den omfattas av ytterligare antikvariska åtgärder i det fall den berörs av exploatering. Härdarna L2021:5249 och L2021:5250 bedöms som undersökta och borttagna, inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs därmed.

Vidare har fem övriga kulturhistoriska lämningar registrerats. Dessa utgörs av en hägnad (L2021:5243), ett hägnadssystem (L2021:5246), ett brott/täkt (L2021:5245), ett småindustriområde (L2021:5244) samt en lägenhetsbebyggelse (L2021:5247). Kulturlandskapet anser att de sentida lämningarna i form av hägnader, lägenhetsbebyggelse och stenbrott i första hand bör tillåtas kvarligga i det fall exploateringsplanerna kvarstår. Om så inte är möjligt anses redan utförd dokumentation tillräcklig.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade enligt 14 kap 9 § brottsbalken. Ansökan om säkerställande av gränsmärken lämnas till Lantmäteriet.

Stengärdesgårdar i anslutning till jordbruksmark åtnjuter biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 11 §. Detta innebär att de inte får täckas över eller tas bort. Ansökan om dispens från biotopskyddet skickas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Förundersökningen av boplatsen på höjden vid Lilla Anrås inleddes i mars genom markkemiprovtagning. Analyserna av proverna är en del i att definiera särskilt intressanta områden att förundersöka. Resultaten från dessa och fyndspridning från utredningen har sedan utgjort grund för upprättande av en schaktplan inför förundersökningen.

I slutet av april inledde vi förundersökningen i boplatsens västra del. Hittills har vi kunnat iaktta två anläggningar, och en fyndspridning som tyder på två separata aktivitetsytor. Möjligen är aktivitetsytorna skilda åt i användningstid då det finns en viss nivåskillnad mellan dessa. Detta är något vi ämnar klarlägga under förundersökningsskedet.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten från utredningen i en lågupplöst version.

Analysrapporter