Markförlagd elledning i Fröskog och Tydje socken

Arkeologisk utredning och avgränsande förundersökning, Åmåls kommun, Västra Götalands län

Med anledning av planerad ny kabelförläggning har Vattenfall Eldistribution AB givit Kulturlandskapet i uppdrag att genomföra arkeologisk utredning vid Långerud och Skäggebol/Björby. Dessutom omfattar uppdraget en avgränsande förundersökning av stenåldersboplatsen L1966:6487 vid Fröskogs-Hult.

Avgränsande förundersökning av L1966:6487

Förundersökningen utfördes i oktober 2021. Sammanlagt togs sju schakt upp. Lagerföljden i schakten bestod av ett humuslager som normalt var 0,30-0,35 meter tjockt, bestående av sandig lera, därunder lera eller siltig lera. Schakt 20-23 togs upp inom eller i anslutning till boplatsen L1966:6487. Schakt 21 innehöll fynd av två kärnor, en av kvarts och en av porfyr. Även en bit bränd lera framkom. De övriga schakten var fyndtomma.

Avgränsningen av L166:6487 har justerats så att gränsen mot öster dragits mellan schakt 21, vilket var fyndförande, och schakt 20, 22 och 23 vilka inte innehöll några fynd. Observera att endast den östra sidan av L1966:6487 har avgränsats inom detta uppdrag.

Kulturlandskapet föreslår att exploateringsplanerna i första hand justeras så att boplatsområdet L1966:6487 kan kvarligga med sin nuvarande justerade utbredning. Om detta inte är möjligt bör den förundersökas.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner en lågupplöst version av rapporten från den avgränsande förundersökningen. Högupplöst version kan laddas ner från Fornsök.

När rapporten från utredningen är klar kommer du att kunna ladda ner den här.