Berga och Mariestads socken, Mariestads kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning inför detaljplan

Mariestads kommun planerar en detaljplan för fastigheterna Korstorp 2:1 m fl, för att möjliggöra att området går att nyttja som industriområde. Kulturlandskapet har fått i uppdrag av länsstyrelsen att genomföra en steg 2-utredning för att underlätta planeringen.

Utredningen utfördes under våren 2022, och genomfördes  i tre steg. Först genom en inventering, sen genom en metalldetektering och slutligen genom schaktning med maskin.

För att få ut så mycket som möjligt av metalldetekteringen bjöd Kulturlandskapet in Sveriges Metallsökarförening att delta. Lördag 26 mars samlades ett trettiotal personer för att gå över några av de mest lovande ytorna inom utredningsområdet.

Resultaten från inventeringen och metalldetekteringen var goda. Ett hundratal metallfynd mättes in, varav många gick att datera direkt till 1700-tal. En fyndkategori som förekom i ovanligt stort antal var fingerborgar, vilket kan tyda på att sömnadsverksamhet i lite större skala skett på gården. En koncentration av fynd påträffades vid det förmodade läget för Spirhults gård, mellan några åkerholmar i nuvarande jordbruksmark. Resultaten låg till grund för valet av ytor för undersökning med maskin.

Vid maskinschaktning under maj framkom ett tiotal anläggningar. De flesta av dessa framkom i anslutning platsen där Spirhults gård har legat. Anläggningarna utgjordes av eldstäder och gropar. Inom samma yta men på lite längre avstånd från gårdsläget framkom en järnframställningsugn och en lite speciell eldstad. Denna innehöll mycket kvarts och kvartsit, och en tolkning är att syftet varit att hetta upp stenen för att skapa magringsmaterial till ugnar och deglar för järnhanteringen. På en annan yta sydväst om gårdstomten påträffades en kokgrop. Dessa dateras oftast till brons- eller äldre järnålder.

Inom utredningsområdet fanns en sedan tidigare känd lämning i form av en husgrund. Denna hade antagits kunna vara rester av Spirhults gård. Våra undersökningar och arkivstudier visar dock att så inte har varit fallet. Möjligen kan den hänföras till ett torp benämnt Karlstorp. Vid utredningen påträffades dock material av relativt modernt slag, exempelvis kakel från IFÖ-verken och keramik av typen Anna. IFÖ-verken startade sin verksamhet i slutet på 1880-talet och Göteborgs porslinfabrik började till verka servicen Anna på 1890-talet.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kan du ladda ner rapporten i en lågupplöst version. På Fornsök finns den högupplöst.