Berga och Mariestads socken, Mariestads kommun, Västra Götalands län

Mariestads kommun har påbörjat en detaljplan för fastigheterna Korstorp 2:1 m fl, för att möjliggöra att området går att nyttja som industriområde. Kulturlandskapet fick 2022 i uppdrag av länsstyrelsen att genomföra en arkeologisk utredning steg 2 för att underlätta planeringen. Under 2023 har Kulturlandskapet fått i uppdrag att förundersöka de fornlämningar som framkom vid den arkeologiska utredningen.

Läs om de olika stegen nedan.

Arkeologisk utredning inför detaljplan

Den arkeologiska utredningen utfördes under våren 2022, och genomfördes  i tre steg. Först genom en inventering, sen genom en metalldetektering och slutligen genom schaktning med maskin.

För att få ut så mycket som möjligt av metalldetekteringen bjöd Kulturlandskapet in Sveriges Metallsökarförening att delta. Lördag 26 mars samlades ett trettiotal personer för att gå över några av de mest lovande ytorna inom utredningsområdet.

Resultaten från inventeringen och metalldetekteringen var goda. Ett hundratal metallfynd mättes in, varav många gick att datera direkt till 1700-tal. En fyndkategori som förekom i ovanligt stort antal var fingerborgar, vilket kan tyda på att sömnadsverksamhet i lite större skala skett på gården. En koncentration av fynd påträffades vid det förmodade läget för Spirhults gård, mellan några åkerholmar i nuvarande jordbruksmark. Resultaten låg till grund för valet av ytor för undersökning med maskin.

Vid maskinschaktning under maj framkom ett tiotal anläggningar. De flesta av dessa framkom i anslutning platsen där Spirhults gård har legat. Anläggningarna utgjordes av eldstäder och gropar. Inom samma yta men på lite längre avstånd från gårdsläget framkom en järnframställningsugn och en lite speciell eldstad. Denna innehöll mycket kvarts och kvartsit, och en tolkning är att syftet varit att hetta upp stenen för att skapa magringsmaterial till ugnar och deglar för järnhanteringen. På en annan yta sydväst om gårdstomten påträffades en kokgrop. Dessa dateras oftast till brons- eller äldre järnålder.

Inom utredningsområdet fanns en sedan tidigare känd lämning i form av en husgrund. Denna hade antagits kunna vara rester av Spirhults gård. Våra undersökningar och arkivstudier visar dock att så inte har varit fallet. Möjligen kan den hänföras till ett torp benämnt Karlstorp. Vid utredningen påträffades dock material av relativt modernt slag, exempelvis kakel från IFÖ-verken och keramik av typen Anna. IFÖ-verken startade sin verksamhet i slutet på 1880-talet och Göteborgs porslinfabrik började till verka servicen Anna på 1890-talet.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Under våren 2023 kommer Kulturlandskapet att genomföra förundersökningen av de sex berörda fornlämningarna. De består av Spirhults gamla gårdstomt, en blästbrukslämning, en kokgrop och tre eldstäder. Inom gårdstomten finns ytterligare eldstäder och odlingsrösen, även dessa kommer att förundersökas.

Förundersökningen kommer att delas i två moment. Först kommer en markkemisk kartering att genomföras. Resultaten från denna kommer sedan att ligga till grund för var schakt kommer att förläggas samt var eventuella kompletterande prover kommer att tas.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Fältdagbok vecka 13

Stig och Olof har varit ute och borrat upp markprover för kemisk analys. Precis i övergången mellan den brukade markytan och den naturliga undergrunden kan det finnas spår av fosfater och magnetism som kan indikera mänsklig aktivitet. I snö och kyla kan det vara kämpigt att få ned jordborren genom den översta biten av tjäle, men det går med vilja och muskler. När väl jordborren dragits upp gäller det att försiktigt pilla ut en liten bit jord och prassla ned i en plastpåse som sedan noggrant positionsbestäms med GPS. Proven kommer analyseras på laboratorium, och resultera i en karta som visar områden av arkeologiskt intresse för nästa steg av undersökningen, när vi återvänder till Korstorp med grävmaskin.

Fältdagbok vecka 19

Olof och Stig är tillbaka på fastigheten Korstorp utanför Mariestad. Nu är det schaktning med maskin som gäller.

Stig och Olof använder sig av vad de vet sedan tidigare för att bestämma var de ska ta upp sina schakt. Den tidigare genomförda  metalldetekteringen samt den tidigare i år genomförda provtagningen för markkemianalys ligger till grund för detta. Båda metoderna identifierar var det finns starkare eller svagare indikation på mänsklig aktivitet.

Med hjälp av den skickliga maskinisten August tar kooperativet nu upp schakt med grävmaskin och undersöker ned till opåverkad nivå. Förresten så går det att ta upp schakt odlingsrösen med, i alla fall om det finns indikationer på att det under de stora stenar som lags på i modern tid kan finnas en äldre nivå. I två rösen har det gjorts små utsnitt, och de innehöll verkligen en äldre nivå. Och ormar.

Här kan du ladda ner rapporten från utredningen i en lågupplöst version. På Fornsök finns den högupplöst.