Tanum 665 och L2020:2561, Tanums kommun

Schaktningsövervakning av gravfält och boplatsområde

I början av 2019 fick Kulturlandskapet i uppdrag att utföra en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning av järnåldersgravfältet Tanum 665. Skälet till detta var att en ny vattenledning behövde dras till vattenverket i Tanumshede.

Gravfältet Tanum 665 är beläget i strax norr om Tanumshede, och ligger inom världsarvsområdet i en rik fornlämningsmiljö. Det inledande fältarbetet utfördes i juli 2019 väster om Tanum 665, men resulterade inte i några särskilda iakttagelser. I september 2019 återupptogs fältarbetet åt söder, mot vattenverket. Fältarbetet kom att fortgå till och från till början av oktober. Här framkom så rikligt med fynd och anläggningar att detta resulterade i att en ny fornlämning i form av ett boplatsområde registrerades, L2020:2561. Vid arbetet med vattenledningen skadades delar av boplatsområdet. En efterdokumentation av dessa skador ägde rum i april 2020.

Inom ytan för boplatsområdet framkom drygt 60 anläggningar vid schaktningsövervakning och efterdokumentation. Dessa utgörs av härdar, kokgropar, skärvstensanläggningar, stolphål och boplatsgropar vilka troligen kan knytas till ett metalltida hantverk. Dessutom framkom delar av kulturlager vilka tolkas som del i ett mesolitiskt nyttjande av området.

Fynden utgörs av rikliga mängder slagen flinta av vilka en stor del är av mesolitisk typ, delar av ett antal slipade bergarsyxor samt två slipstenar, rikliga mängder bränd lera, keramik, ett fåtal brända ben, slagg och en bärnstenspärla. I en grop framkom mesolitisk flinta, obrända ben av främst fisk, samt en del av en metkrok i ben.

Området är beläget i en svagt nordsluttande slänt på ca 40-45 möh, runt ett bergsimpediment. Vid detta registrerades även tre skålgropslokaler, L2019:3875, L2020:2559 och L2020:2560. L2019:3875 täcktes över i samband med nedläggandet av vattenledningen. De två andra kvarligger synligt.

Området är avgränsat genom schaktningsövervakningen åt norr. I väster och sydväst har området avgränsats topografiskt vid en terrasskant. I sydöst utgörs avgränsningen av exploaterat område för vattenverket. I öster är området topografiskt avgränsat vid en bergssluttning.

Kontaktperson: Stig Swedberg

När rapporten är klar kommer du att kunna ladda ner den här.