Tanums-Säm 1:12 m fl, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning

Tanums-Säm 1:12 m fl

Trafikverket avser att bygga ny väg och bro över Norra Bohusbanan på ett avsnitt av väg 163 inom fastigheten Tanums-Säm 1:12 m fl i Tanums kommun. Kulturlandskapet har därför fått i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning inom området.

Utredningsområdet är beläget i Skärboälvens dalgång mellan Tanumshede och Grebbestad, och omfattar till stor del endast väg och anslutande diken/slänter samt till mindre del omgivande tomter och skogspartier vilandes på impediment.

Vid utredningen togs sex schakt upp. Endast ett av dessa uppvisade en orörd profil såtillvida att det inte fanns påförda massor i schaktet. Endast två schakt hade kvar intakt matjordshorisont med underliggande undergrund. Inga anläggningar framkom vid schaktning, och endast obetydliga fynd av flinta.

Inom ramen för utredningen har två lämningar registrerats. Vid inventering framkom en övrig kulturhistorisk lämning i form av ett litet stenbrott (RAÄ-nummer Tanum 2464) norr om nuvarande väg 163. Vidare framkom en fornlämning i form av en skadad stensättning ombyggd till skyttevärn (RAÄ-nummer Tanum 2462). Båda lämningarna är belägna utanför utredningsområdet, men fornlämningsområdet för stensättningen bedöms beröras av planerad exploatering.

I det fall exploateringsplanerna kvarstår anser Kulturlandskapet att den skadade stensättningen bör undersökas och borttas. Vad gäller stenbrottet föreslås inga ytterligare åtgärder.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten från utredningen som lågupplöst pdf här.

Arkeologisk förundersökning

Tanum 2462 samt L2019:5358, L2019:5359 och L2019:5360

Under oktober 2019 genomförde Kulturlandskapet en förundersökning av Tanum 2462, en stensättning ombyggd till skyttevärn. Orsaken var att Trafikverket planerar att anlägga en ny bro längs väg 163 över Bohusbanan, och därmed behöver kunna nyttja platsen där stensättningen är belägen. Länsstyrelsen gav Kulturlandskapet i uppgift att genomföra en arkeologisk förundersökning av Tanum 2462, för att fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, utbredning, datering och komplexitet, samt ta tillvara på eventuella fornfynd.

Under förundersökningen framkom ytterligare två, tidigare okända stensättningar, som registrerades i Kulturmiljöregistret som L2019:5359 och L2019:5360. Stensättningen Tanum 2462 och skyttevärnet behandlades vid förundersökningen som två separata lämningar för att tydliggöra lämningarnas skilda historia och konstruktion. Skyttevärnet registrerades därför i kulturmiljöregistret under eget lämningsnummer (L2019:5358) men blev helt undersökt och borttaget under förundersökningen.

Kulturlandskapet anser att en arkeologisk undersökning bör genomföras ifall exploateringsplanerna kvarstår. Detta gäller Tanum 2462 samt de två nyupptäckta stensättningarna L2019:5359 och L2019:5360. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Linda Wigert

Här kan du ladda ner rapporten från förundersökningen.