RAÄ Tanum 2462 m fl, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län

Med anledning av planerad ny järnvägsbro över Bohusbanan har såväl arkeologisk utredning som förundersökning och undersökning ägt rum inom området.

Läs mer om resultaten från de olika momenten nedan. Ladda ner rapporterna från utredning och förundersökning, samt se filmen från undersökningen.

Arkeologisk utredning

Tanums-Säm 1:12 m fl

Trafikverket planerar att bygga ny bro över Norra Bohusbanan på ett avsnitt av väg 163 inom fastigheten Tanums-Säm 1:12 m fl i Tanums kommun. Kulturlandskapet har därför fått i uppdrag att utföra en arkeologisk utredning inom området.

Utredningsområdet är beläget i Skärboälvens dalgång mellan Tanumshede och Grebbestad, och omfattar till stor del endast väg och anslutande diken/slänter, samt till mindre del omgivande tomter och skogspartier.

Vid utredningen togs sex schakt upp. Endast ett av dessa uppvisade en orörd profil såtillvida att det inte fanns påförda massor i schaktet. Endast två schakt hade kvar intakt matjordshorisont med underliggande undergrund. Inga anläggningar framkom vid schaktning, och endast obetydliga fynd av flinta.

Inom ramen för utredningen har två lämningar registrerats. Vid inventering framkom en övrig kulturhistorisk lämning i form av ett litet stenbrott (RAÄ Tanum 2464) norr om nuvarande väg 163. Vidare framkom en fornlämning i form av en skadad stensättning ombyggd till skyttevärn (RAÄ Tanum 2462). Båda lämningarna är belägna utanför utredningsområdet, men fornlämningsområdet för stensättningen bedöms beröras av planerad exploatering.

I det fall exploateringsplanerna kvarstår anser Kulturlandskapet att den skadade stensättningen bör undersökas och borttas. Vad gäller stenbrottet föreslås inga ytterligare åtgärder.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Tanum 2462 samt L2019:5358, L2019:5359 och L2019:5360

Under oktober 2019 genomförde Kulturlandskapet en förundersökning av Tanum 2462, en stensättning ombyggd till skyttevärn. Orsaken var att Trafikverket planerar att anlägga en ny bro längs väg 163 över Bohusbanan, och därmed behöver kunna nyttja platsen där stensättningen är belägen. Länsstyrelsen gav Kulturlandskapet i uppgift att genomföra en arkeologisk förundersökning av Tanum 2462, för att fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, utbredning, datering och komplexitet, samt ta tillvara på eventuella fornfynd.

Under förundersökningen framkom ytterligare två, tidigare okända stensättningar, som registrerades i Kulturmiljöregistret som L2019:5359 och L2019:5360. Stensättningen Tanum 2462 och skyttevärnet behandlades vid förundersökningen som två separata lämningar för att tydliggöra lämningarnas skilda historia och konstruktion. Skyttevärnet registrerades i kulturmiljöregistret under eget lämningsnummer (L2019:5358) men blev helt undersökt och borttaget under förundersökningen.

Kulturlandskapet anser att en arkeologisk undersökning bör genomföras ifall exploateringsplanerna kvarstår. Detta gäller Tanum 2462 samt de två nyupptäckta stensättningarna L2019:5359 och L2019:5360. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Linda Wigert

Tanum 2462 samt L2019:5359 och L2019:5360

Just nu pågår undersökning av Tanum 2462, L2019:5359 och L2019:5360. Undersökningen beräknas avslutas på måndag vecka 22.

Hittills har stensättningen L2019:5360 undersökts i sin helhet. Inga fynd gjordes, men markkemianalyser och makrofossilanalyser kanske kan ge en bättre bild av anläggningen.

Undersökningen av stensättningen L2019:5359 är nästan avslutad, men mindre delar av stenpackningen ligger ännu kvar. Centralt i anläggningen har hittills hittats en flathuggen pilspets av flinta.

Även undersökningen av Tanum 2462 är nästan avslutad. Denna lämning är av annan karaktär än de två andra och delvis svårbedömd då den är svårt skadad på grund av skyttevärnet. Ytterligare keramik har framkommit, på samma plats och av samma typ som på utredning och förundersökning. Dessutom har två olika bengömmor framkommit i andra delar av stenpackningen.

Analysresultat och annan dokumentation kommer att publiceras här löpande under rapporttiden.

Kontaktperson: Linda Wigert

Följ med arkeologerna Linda Wigert och Valdemar Gerdin som ger en kort presentation av arbetet med att undersöka stensättningarna.

Du kan ladda ner rapporten från utredningen som lågupplöst pdf här.

Här kan du ladda ner rapporten från förundersökningen.

Här kommer du att kunna ladda ner rapporten från undersökningen när den är färdig.

Även analysrapporter kommer att läggas upp här allt eftersom.