Planprogram Lunnemyren, Tanum socken och kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning steg 1

Kulturlandskapet har på uppdrag av Tanums kommun och Fjällbacka By utfört en arkeologisk utredning steg 1 inom område för planerat planprogram för bostäder och skola vid Lunnemyren i Fjällbacka.

Syftet med utredningen var att genom arkivstudier och fältinventering identifiera tidigare okända fornlämningar samt troliga lägen för fornlämningar som inte är synliga ovan mark.

En geografisk landskapsanalys genomfördes inom ramen för utredningen, dels för att bidra med ett underlag för fältinventeringen samt bedömningen av påträffade lämningar, men även för att avgränsa ytor för vidare undersökning i samband med en eventuell utredning steg 2. Områdets landskapshistoria studerades utifrån kultur- och naturgeografiska förhållanden för att ge en mer heltäckande bild av dess nyttjande.

Vid utredningen framkom 29 lämningar. Dessa utgörs huvudsakligen av hägnader och stenbrott, men även en brunn, en historisk husgrund, en stödmur till en historisk byggnad samt en historisk ristning framkom. Samtliga lämningar har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar.

Den enda lämning som före utredningen var känd inom utredningsområdet är fyndplatsen Kville 641:1, vilken – enligt Göteborgsinventeringen – utgörs av en spjutspets av sten funnen vid nyodling. Fyndplatsen är sedan tidigare bedömd som övrig kulturhistorisk lämning.

Stenbrotten är huvudsakligen av ålderdomlig karaktär och en trolig datering är 1800- till tidigt 1900-tal och troligen ej senare än första världskriget. Ristningen är i det perspektivet intressant då den kan vara gjord med stenhuggarverktyg och har årtalet 1909 inristat.

Delar av hägnadssystemet utgörs till stor del av markeringar mellan inägor och utmarker. Flera av hägnaderna har förutom denna funktion också en funktion som fägata. Stora delar av hägnadssystemet och fägatorna har troligen tillkommkit i samband med laga skifte, vilket kan dateras till 1850-tal för Lersten.

Utredningen visar att områdets lämningar knutna till odlingshistorien är väl bevarade och väl dokumenterade. Stenindustrilämningarna är väl bevarade men kunskapen om deras tillkomst och drift är bristfällig.

Vid utredningen identifierades också nio potentiella boplatsytor och två potentiella hällristningar.

Kulturlandskapet anser att identifierade troliga boplatslägen samt möjliga ristningsytor bör utredas I en steg 2 inför vidare exploatering. Den tidigare kända fyndplatsen Kville 641:1 bör även den utredas i nästa steg. De stenindustriella lämningar föreslås bli föremål för en fördjupad studie så att deras roll i samhället vid förra sekelskiftet kan förtydligas. Den kulturhistoriska miljön inom området är rik, och utformningar bör sökas som tar tillvara denna i den fortsatta planeringen av området.

Kontaktperson: Stig Swedberg