Bräcke 2:3, Kville socken, Tanums kommun

Arkeologisk utredning. Neolitisk boplats samt sentida lämningar

Werner Arkitekter AB planerar att på uppdrag av markägaren upprätta en detaljplan för fritidshus inom fastigheten Bräcke 2:3. Länsstyrelsen har därför gett Kulturlandskapet i uppdrag att utreda ifall okända fornlämningar berörs av arbetsföretaget. Utredningsområdet är beläget cirka 1,5 kilometer nordost om Fjällbacka och utgörs av en sluttning längs med Anråsälvens nedre lopp. Höjdnivåerna är cirka 5-50 meter över havet.

Fältarbetet utfördes under två dagar i oktober 2020. Inledningsvis inventerades hela utredningsområdet. Som ett resultat av detta registrerades fem övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa utgörs av två hägnader i form av stengärdesgårdar (L2020:10114, L2020:10119), ett gränsmärke (L2020:10116), samt två brott/täkt i form av mindre stenbrott (L2020:10117, L2020:10118).

Tio schakt togs upp inom det begränsade parti med mjukmark som identifierats i den norra delen av området. I sju av schakten framkom slagen flinta, och i ett schakt även en halv tjocknackig yxa i bergart. Som en följd av detta registreras en fornlämning i form av en boplats, L2020:10120. Boplatsen ligger cirka 20-25 meter över havet. Läget och fyndmaterialet tyder på en datering till mellanneolitikum.

Utredningsområdets västra del omfattas av strandskydd. Inom denna yta finns också två mindre vattenskyddsområden. Uppdragsgivaren ville avvakta med att ansöka om tillstånd till ingrepp inom denna yta tills efter besiktning. Resultaten av inventeringen sammantaget med den låga nivån över havet och den branta topografin tyder på att det är föga troligt att det finns några lämningar ej synliga ovan mark inom detta parti. Någon schaktning har därför inte ägt rum inom denna yta.

I första hand bör fornlämningen och övriga kulturhistoriska lämningar undvikas vid exploatering. Om detta inte är möjligt föreslår Kulturlandskapet att en förundersökning utförs, för att om möjligt avgränsa boplatsen L2020:10120 bättre. Vad gäller övriga kulturhistoriska lämningar inom området gör Kulturlandskapet bedömningen att inga ytterligare antikvariska insatser krävs.

För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kan du ladda ner utredningsrapporten som lågupplöst pdf. På Fornsök kan du ladda ner en högupplöst version.