Arkeologisk utredning och samrådsunderlag

Bakgrund

Svenska kraftnät planerar tillsammans med Fingrid en ny växelströmsförbindelse mellan Sverige och Finland. Den nya förbindelsen ska på svenska sidan anslutas till stamnätsstationen Messaure i Norrbotten. En översiktlig framkomlighetsstudie har gjorts.

Kulturlandskapet har i samarbete med Jacobi AB av Rejlers Sverige AB fått i uppdrag att delta i arbetet. Detta omfattar bland annat underlag till en fördjupad framkomlighetsstudie, deltagande i samrådsprocessen och inventeringar av kulturmiljön i vald ledningskorridor. Arbetet planerades pågå mellan 2017 och 2019.

Frivillig arkeologisk utredning

Under sommaren 2019 utförde Kulturlandskapet inventeringar av kulturmiljö inom vald korridor. Utredningskorridoren löper mellan Messaure, Jokkmokks kommun till Potila vid Torneälven i Övertorneå kommun. Kulturlandskapet har utfört en frivillig arkeologisk utredning motsvarande en arkeologisk utredning steg 1 inom föreslagen ledningskorridor. Korridoren varierar i bredd mellan 0 och 1500 meter, men är till största delen 400 meter bred. Utredningen utfördes under tre fältperioder mellan juni och september 2019.

Resultat

Utredningsområdet berör två riksintressen för kulturmiljövården, Tornedalen samt Övre Kuouka. Dessa har besökts och den planerade ledningens påverkan på dessa har värderats. Bedömningen är att kraftledningen kan uppföras utan påtaglig skada på riksintressena.

Före utredningen fanns 74 lämningar registrerade inom utredningsområdet, tolv av dessa i Jokkmokks socken, 19 i Överkalix och 43 i Hietaniemi socken. Registrerade lämningar med oklar antikvarisk status besöktes och bedömdes.

Som ett resultat av utredningen har 97 nypåträffade lämningar registrerats. Dessa utgörs av boplatslämningar i form av bland annat en boplats och ett boplatsområde, boplatsgropar i klapper, fyndplatser, härdar och visten. Vidare påträffas fångstgropar, en stensättning och en rösning. Ett stort antal skogsbrukslämningar i form av kolbottnar, tjärdalar och husgrunder framkom. Dessutom ett stridsvagnshinder, stenupplag, en by/gårdstomt samt tre stenbrott.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vad som framkommit inom ramen för utredningen anser Kulturlandskapet att elva områden bör bli föremål för vidare utredning i steg 2. Dessa utgörs av (1) boplatsområdet L2019:5767, (2) härdarna L2019:577 och 5778, (6) fyndplatserna, boplatsgropen och fångstgropen L2019:5796-5799 samt (7) husgrunden L1993:2448 (Överkalix 152:1). Inom område 3, 4, 5, 8, 9, 10 och 11 bedöms det på grund av inhämtad information och/eller topografi som lämpligt att utföra fördjupade inventeringar.

Kulturlandskapet har gjort bedömningen att lämningarna efter Messaure samhälle inte registreras som kulturhistoriska lämningar på grund av deras sentida karaktär. Om Länsstyrelsen gör en annan bedömning bör den del av byn som berörs av kraftledningen inventeras och kvarvarande lämningar registreras.

För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML). Miljöbalkens generella hänsynsregler skyddar också övriga kulturhistoriska lämningar. Miljöbalken lägger stor vikt vid hänsyn till kulturlämningar och framförallt kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.

Inom utredningsområdet finns gränsmarkeringar belägna i aktuella gränser. Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade enligt 14 kap 8 § brottsbalken. Ansökan om säkerställande av gränsmärken lämnas till Lantmäteriet.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner rapporten här.