Arkeologisk utredning inom ledningskorridor FL5 S7-8 Skogssäter-Kilanda

Arkeologisk utredning steg 1, Trollhättan, Ale och Lilla Edets kommuner

Under maj och juni 2020 utredde Kulturlandskapet en cirka 4 mil lång sträcka längs en kraftledning mellan Skogssäter och Kilanda. Syftet var att ta fram underlag inför Svenska kraftnäts planerade ombyggnation av kraftledningen med uppsättning av nya stolpar och luftledning.

Projektet bedrevs i ett område som karaktäriseras som skogsmark, med en mosaik av mindre orter, byar, gårdar och myrmarker. Området inventerades efter tidigare ej kända forn- och kulturlämningar, och redan kända lämningar längs ledningsgatan besiktigades. Inventeringen resulterade i att fyra nya fornlämningar och 131 övriga kulturhistoriska lämningar har registrerats i kulturmiljöregistret. Även områden med möjliga lämningar ej synliga ovan mark noterades.

Utredningsområdet visade sig innehålla lämningar från alla förhistoriska tidsepoker – från äldsta stenålder till medeltid – samt flertalet från historisk tid och främst 1800- och 1900-talens jordbrukssystem.

Lämningar från historisk tid – en äldre jordbrukskultur om en så vill – består av hela 91 stycken hägnader i form av stengärdesgårdar, ett antal röjningsrösen av sten som lagts upp ur åkermark, samt grunderna till äldre småskalig jordbruksbebyggelse, såsom torp, backstugor samt uthus och jordkällare. Stengärdesgårdarna har använts till att separera betande djur från inägor och odlingsmark, hägna in äldre färdvägar eller som gränsmarkeringar. Hägnaderna visade sig vara karaktärsskapande för utredningsområdets kulturlandskap ihop med de övriga spåren efter äldre jordbruk.

Området innehåller även en hel del biologiskt kulturarv – natur tillkommen genom kultur – som fruktträd, vegetation samhörig med djurbete och andra kulturväxter – till viss del på grund av att ledningskorridoren fortsatt hålls öppen samt att ingen omläggning av marken under kraftledningen gjorts från till exempel sädesodling eller bete till skogsplantering.

Genom kart- och arkivstudier har tre torp kunnat dateras som tillkomna innan 1850 och därför registrerats som fornlämning. Utredningen resulterade även i att tolv områden där ytterligare åtgärder och arkeologiska undersökningar behövs vid fortsatt arbete identifierades. Fyra av dessa rör lägenhetsbebyggelser, de andra handlar om möjliga boplatslägen från äldre stenålder samt intill metalltida gravar.

Kontaktperson: Lisa Börjesson Liljas

Här kan du ladda ner rapporten som lågupplöst pdf.