RAÄ 2319, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk förundersökning av en aktivitetsyta

I december 2014 utförde Kulturlandskapet en arkeologisk förundersökning söder om Grebbestad, Tanums kommun.

I de elva schakt som öppnades fann vi anläggningar i fem av dem. De bestod av härdar, kokgropar, gropar och stolphål, varav ett stenskott. Vilket tyder på att det ingått i en relativt kraftig konstruktion. Det var placerat nära kokgroparna i områdets nordöstra del.  Vid undersökningen fann vi även en malsten och två keramikskärvor.

Markkemiska prov visar att ytan brukats för relativt kortvariga aktiviteter. Platsen är alltså inte en boplatsyta. Aktiviteterna kan troligen knytas till de fyra eldstäder som återfanns vid förundersökningen. Vid förundersökningen lokaliserades även ett lager av kol. Detta kollager utbreder sig i fyra schakt och och täcker en yta på minst 50 kvadratmeter. Dateringen av lagret visar dock att det härstammar från en relativt sentida aktivitet, 18-1900-talet. Det är alltså inte knutet till de förhistoriska anläggningarna.

Kol från en av härdarna, anläggning 11, har daterats till övergången mellan senneolitikum och bronsålder. Kokgropar brukar normalt dateras till bronsålder eller äldre järnålder, även om både yngre och äldre dateringar förekommer. Keramiken som framkom har inga tydligt daterbara drag men bör höra till metalltid. Platsen är strandnära under äldre bronsålder vilket ytterligare förstärker intrycket av detta utgörs av en aktivitetsyta. Framtida undersökningar bör försöka förtydliga vilken typ av aktivitet som skett på platsen.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Du kan ladda ner förundersökningsrapporten som lågupplöst pdf här.

Arkeologisk undersökning

Under 2019 planeras för en arkeologisk undersökning inför exploateringen av området.

Tidigare arkeologiska insatser i området

Rio Kulturkooperativ var ansvarig för tidigare utredningar av natur- och kulturmiljö i området. Du kan läsa om dessa och ladda ner rapporterna på Rio Kulturkooperativs hemsida.