RAÄ 2319, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län

Med anledning av planerade bostäder har såväl utredning som förundersökning och undersökning ägt rum inom området.

Läs mer om undersökningarna nedan. Du kan också ladda ner rapporterna.

Arkeologisk förundersökning

I december 2014 utförde Kulturlandskapet en arkeologisk förundersökning söder om Grebbestad, Tanums kommun.

I de elva schakt som öppnades fann vi anläggningar i fem av dem. De bestod av härdar, kokgropar, gropar och stolphål, varav ett stenskott. Vilket tyder på att det ingått i en relativt kraftig konstruktion. Det var placerat nära kokgroparna i områdets nordöstra del.  Vid undersökningen fann vi även en malsten och två keramikskärvor.

Markkemiska prov visar att ytan brukats för relativt kortvariga aktiviteter. Platsen är alltså inte en boplatsyta. Aktiviteterna kan troligen knytas till de fyra eldstäder som återfanns vid förundersökningen. Vid förundersökningen lokaliserades även ett lager av kol. Detta kollager utbreder sig i fyra schakt och och täcker en yta på minst 50 kvadratmeter. Dateringen av lagret visar dock att det härstammar från en relativt sentida aktivitet, 18-1900-talet. Det är alltså inte knutet till de förhistoriska anläggningarna.

Kol från en av härdarna, anläggning 11, har daterats till övergången mellan senneolitikum och bronsålder. Kokgropar brukar normalt dateras till bronsålder eller äldre järnålder, även om både yngre och äldre dateringar förekommer. Keramiken som framkom har inga tydligt daterbara drag men bör höra till metalltid. Platsen är strandnära under äldre bronsålder vilket ytterligare förstärker intrycket av detta utgörs av en aktivitetsyta. Framtida undersökningar bör försöka förtydliga vilken typ av aktivitet som skett på platsen.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Arkeologisk undersökning

Undersökningen av Tanum 2319 ägde rum i augusti 2019. En yta om 1000 m2 banades av. Totalt mättes 31 anläggningar in varav 27 undersöktes. De fyra som ej undersöktes blev undersökta i samband med förundersökningen 2014. Fyra av anläggningarna utgörs av kokgropar. Resterande utgörs sannolikt av gropar, härdrester och enstaka stolphål, analyssvaren kommer förhoppningsvis klargöra detta. Det kustnära läget i kombination med det sandiga/grusiga underlaget gör att framkomna anläggningar är svårtolkade. Troligen kommer enstaka inmätta anläggningar att utgå efter analys.

Fyndmaterialet är magert och inte djupare analyserat i dagsläget. Fynden utgörs av drygt 20 flintor varav knappt hälften är svallade. Merparten består av avslag, därutöver ca 5 splitter, 2 eventuella kärnor, samt 1 eventuell skrapa. Vidare framkom 1 bit keramik/bränd lera med någon form av kant/mynning. Det finns också järnföremål och diverse bergart, bla kvarts, intagen. Merparten av fynden framkom i samband med avbaning och metalldetektering, inte i anslutning till anläggningar.

Den preliminära bedömningen är att detta inte rör sig om någon boplats med permanenta bosättningar, utan snarare en aktivitetsyta där värmealstrande aktiviteter har utförts under mitten till slutet av bronsålder som tidigast. Denna datering baseras på lokalens höjd över havet.

Fornlämningen är undersökt och borttagen inom planområdet. Inga vidare antikvariska åtgärder behövs här. Norr om planområdet kvarligger del av fornlämningen.

Kontaktperson: Annika Östlund

Rio Kulturkooperativ var ansvarig för tidigare utredningar av natur- och kulturmiljö i området. Du kan läsa om dessa och ladda ner rapporterna på Rio Kulturkooperativs hemsida:

Tanums-Rörvik 1:56 AU

Ertseröd 1:5 AU och NB samt komplettering

Du kan ladda ner förundersökningsrapporten som lågupplöst pdf här.

När undersökningsrapporten är klar kommer du att kunna ladda ner den här.

Analysrapporter