Blomskog 121:1, Årjängs kommun, Värmlands län

Förundersökning av fyndplats

Kulturlandskapet har utfört en förundersökning av fornlämningen Blomskog 121:1 i Årjängs kommun, Värmlands län. Fornlämningen utgörs av en fyndplats för 22 vävtyngder av täljsten.

I schakt 2 framkom en svårtolkad anläggning, vilken avtecknade sig som en större grop med avvikande fyllning och någon slags stenskoning i botten. Ett kolprov från anläggningen 14C-daterades till 1455-1636 e Kr. Det är möjligt att bebyggelsen i Rösstegen etablerats vid denna tid, och det är tänkbart att anläggningen har varit något slags stenskott vattenhål eller förrådsgrop/avfallsgrop. Anläggningen har fått fornlämningsnummer Blomskog 251.

Varken fynd, kulturlager eller anläggningar av förhistorisk karaktär framkom vid undersökningen. Resultaten från undersökningen motsäger dock inte att fornlämningen Blomskog 121:1 kan utgöras av en förhistorisk boplats snarare än en fyndplats. Schaktning skedde som närmast cirka 10 meter från den inprickade platsen i en svag sluttning nedanför en mindre platå, och bedömningen görs att platån snarare än sluttningen utgör det eventuella boplatsläget.

Kontaktperson: Annika Östlund

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.