Konsult vindkraft i Årjängs kommun 2007-2014

På uppdrag av Rabbalshede Kraft AB och Eolus Vind AB har Kulturlandskapet (tidigare Rio Kulturkooperativ) genomfört konsultuppdrag för tre vindkraftparker i Årjängs kommun. Arbetet har innefattat lokaliseringsstudie, samrådshandlingar och möten, utredningar och bedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, siktanalyser och landskapsanalyser. 

2007

En förstudie för planerad vindkraft i Årjängs kommun beställs och utförs som en lokaliseringsstudie där utpekade möjliga vindparker bedöms avseende ekonomi, miljönytta och påverkan på riksintressen och kultur- respektive naturvärden. En kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning för Årjäng NV och SV tas fram.

2008

En samrådshandling tas fram till projekt Årjäng NO, projektpersonal deltar även i samrådsmöten.

2009

En miljökonsekvensbeskrivning för Årjäng NV färdigställs under året.

2010

Inom projekt Årjäng NV utförs inventering av skogshöns och kompletterande arkeologisk utredning samt naturvärdesbedömning. En kompletterande arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning utförs på grund av förändrad parklayout inom Årjäng NO. Miljökonsekvensbeskrivningar för Årjäng SV respektive Årjäng NO färdigställs under året.

2011

Inom projekt Årjäng NV görs en studie av flygvägar för smålom. En analys av hur Årjäng NV och SV kunde påverka turism och friluftsliv inom riksintresseområde för friluftsliv utförs som en komplettering av inlämnad MKB för de respektive projekten. Inom Årjäng SV genomförs en inventering av fladdermöss, nattskärra och smålom. På grund av ändrad parkstorlek utförs också en kompletterande kulturmiljöutredning och naturvärdesbedömning. Inom Årjäng NO genomförs en inventering av smålom och fladdermöss.

2012

Ett samrådsunderlag tas fram för projekt Årjäng NV etapp 2, projektpersonal deltar även i samrådsmöten.

2013

Inom Årjäng NV etapp 2 utförs kulturhistorisk utredning och naturvärdesbedömning samt miljökonsekvensbeskrivning. Efter projektsamråd med länsstyrelsen framkom också ett önskemål om en landskapsanalys utifrån projektets påverkan. Denna påbörjades 2012 och slutförs under 2013.

2014

Kulturlandskapet utför besiktningar och rådgivning i samband med byggnationen av vindparken. Uppdraget innefattar bland annat bedömning av hänsynsavstånd till natur-och kulturmiljöer, men också bedömning av eventuella skador på natur- och kulturmiljön med anledning av mindre förändringar vid utformningen av parken, exempelvis utökade lagerytor eller omläggning av vägar. Varje bedömning rapporteras till uppdragsgivaren genom en dagboksrapport. Efter avslutat projekt genomförs en slutbesiktning och informationen sammanställs i rapportform.

2016

Kulturlandskapet utför besiktningar och rådgivning i samband med förändringar av parkutforming för projekt Årjäng NV etapp 2. Uppdraget innefattar bland annat  bedömning av hänsynsavstånd till natur-och kulturmiljöer. Förslag på förändrad utformning för skydd av natur- och kulturmiljöer görs. I förekommande fall ges även förslag på kompensationsåtgärder. Varje bedömning rapporteras till uppdragsgivaren genom en dagboksrapport. Dessa sammanställs sedan till en slutlig bedömning.

Kontaktperson: Stig Swedberg